Yritysasiakkaan tunteminen

  Fundu Oy:n on rahanpesulain (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 28.6.2017/444) mukaan tunnistettava yritysasiakkaansa sekä täyttääkseen velvollisuutensa ilmoitusvelvollisena kerättävä alla yksilöidyt tiedot asiakkaastaan.

  Asiakkaasta hankitaan kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys sekä tarkistetaan maksuhäiriömerkinnät.

  Tietoja ei käytetä muuhun kuin rahanpesulaissa yksilöityyn tarkoitukseen.

  Tiedot on kerätty yrityksen edustajalta, joka on ollut puhelinyhteydessä Fundu Oy:n työntekijään. Edustajan nimenkirjoitusoikeus on tarkistettava etukäteen tai viimeistään tämän lomakkeen täytön jälkeen.

  1. Yritys
  2. Edustaja

  Yrityksen edustajan on tunnistauduttava vahvasti käyttäen henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksiaan, jotta varmistetaan annettujen tietojen paikkansapitävyys sekä edustajan nimenkirjoitusoikeus  3. Selvitys

  Lyhyt selvitys

  4. Yrityksen hallituksen tai muun päättävän elimen jäsenten tiedot

  Täytä lomakkeeseen pyydetyt tiedot kaikkien hallituksen jäsenten tai muun päättävän toimielimen jäsen osalta. Kaikkia kohtia ei välttämättä tarvitse täydentää. Mikäli tila ei riitä kaikille jäsenille, kirjoita tiedot lomakkeen kohtaan 8.
  5. Tosiasiallisten edunsaajien* tiedot

  Täytä alle kaikkien niiden henkilöiden tiedot, jotka täyttävät tosiasiallisen edunsaajan* kriteerit. Tosiasiallinen edunsaaja on määritelty tämän asiakirjan ohjeissa alla. Kaikkia kohtia ei välttämättä tarvitse täydentää.
  6. Poliittisesti vaikutusvaltainen **

  Onko kukaan yllämainituista henkilöistä nyt tai viimeisen vuoden aikana ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö**, tällaisen henkilön perheenjäsen tai henkilö, jonka tiedetään olevan tällaisen henkilön yhtiökumppani?

  KylläEi

  7. Ilmoitus tietojen käyttämisestä

  Yrityksen edustajalle on ilmoitettu, että asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesulain ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

  Kyllä

  8. Muuta

  Täytä tarvittaessa (esim. hallituksen jäsenet, jotka eivät mahtuneet kohtaan 4).

  Muuta informoitavaa

  Yrityksen edustajan tulee rekisteröityä Fundu Oy:n käyttäjiksi sivustolla (www.fundu.fi) ja tunnistautua vahvasti käyttäen henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksiaan ennen kuin yritykselle voidaan avata FunduTili. Tosiasiallisten edunsaajien henkilöllisyys on todennettava tarvittaessa.

  Jos vahvaa sähköistä tunnistautumista ei yksittäistapauksessa voida hyödyntää, Fundu Oy käyttää muuta luotettavaa selvitystä, jonka perusteella voidaan osoittaa tunnistaminen (esim. kuva tai skannaus passin henkilötietosivusta).

  Ulkomaalainen henkilö, joka ei voi tunnistautua vahvasti sähköisesti, tunnistetaan passista. Tarvittaessa voidaan asiakkaalta pyytää myös muuta dokumentaatiota henkilön tunnistamisen ja henkilöllisyyden todentamisen vahvistamiseksi.

  Kun FunduTili on avattu yritykselle, yritys saa vahvistusviestin ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

  Yrityksen hallituksen jäsenen tai vastuunalaisen yhtiömiehen on huolehdittava siitä, että se päivittää Fundu Oy:lle muutokset sen hallituksen jäsenissä sekä tosiasiallisissa edunsaajissa.

  Ohjeet

  *Tosiasiallinen edunsaaja (Rahanpesulain 1 luku 5 §)

  Yhteisön tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka viime kädessä:
  1) omistaa suoraan tai välillisesti suuremman kuin 25 % osuuden oikeushenkilön osakkeista tai muuten omistaa vastaavan osuuden oikeushenkilöstä;

  2) käyttää suoraan tai välillisesti suurempaa kuin 25 % osuutta oikeushenkilön äänioikeuksista, ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin, tai;
  3) käyttää muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa oikeushenkilössä.
  Osoituksena suorasta omistuksesta pidetään sitä, että luonnollisella henkilöllä on suurempi kuin 25 % omistusosuus tarkasteltavasta oikeushenkilöstä.

  Osoituksena välillisestä omistuksesta pidetään sitä, että:

  1) oikeushenkilöllä, jossa yksi tai useampi luonnollinen henkilö käyttää itsenäistä päätösvaltaa, on suurempi kuin 25 % omistusosuus tai suurempi kuin 25 % osuus äänioikeuksista tarkasteltavasta oikeushenkilöstä, tai;

  2) luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä, jossa luonnollinen henkilö käyttää itsenäistä päätösvaltaa, on omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin perustuva oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä tarkasteltavan oikeushenkilön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä.

  Jos tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaan tai 1 momentissa säädetyt edellytykset eivät täyty, tosiasiallisina edunsaajina pidetään tarkasteltavana olevan oikeushenkilön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

  **Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 1 momentin 11-13 kohdat)

  11) poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä luonnollista henkilöä, joka toimii tai on toiminut julkisessa tehtävässä:

  a) valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä;

  b) parlamentin jäsenenä;

  c) poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä;

  d) ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta;

  e) tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä;

  f) keskuspankin johtokunnan jäsenenä;

  g) suurlähettiläänä tai asiainhoitajana;

  h) puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina;

  i) valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä; tai

  j) kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä;

  12) poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenellä tämän:

  a) aviopuolisoa tai kumppania, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon;

  b) lapsia ja heidän aviopuolisojaan tai edellä tarkoitettua kumppania; ja

  c) vanhempia;

  13) poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneilla:

  a) kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa; ja

  b) kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi;