YLEISET EHDOT

Voimassa 12.6.2018 alkaen 28.6.2020 saakka.

Fundu Oy (y-tunnus 2576058-3) (Fundu) välittää lainamuotoista joukkorahoitusta Internetissä toimivassa rahoitusalustassa osoitteessa www.fundu.fi (palvelu).  Palvelu on lainarahan sähköinen markkinapaikka, jossa henkilöt voivat tehdä keskenään rahan lainaamista koskevia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia ja tehdä takaussitoumuksia.

Rekisteröitymällä palveluun ja käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy nämä yleiset ehdot.

Palvelun käyttäjiä ovat:

(1) Suomessa rekisteröity osakeyhtiö tai muu oikeushenkilö, joka hakee lainaa palvelun kautta (lainanhakija tai velallinen).

(2) Lainan antanut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (lainanantaja tai velkoja).

(3) Takaussitoumuksen tai muun vakuuden antanut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (takaaja).

1 MÄÄRITELMÄT

Asiakasvaratili tarkoittaa Finanssivalvonnan rekisteriin merkityn, maksujenvälitystä harjoittavan Fundu Technology Oy:n suomalaisessa rahoituslaitoksessa olevaa pankkitiliä, jonne käyttäjät siirtävät rahaa, ja jonka kautta suoritukset käyttäjien kesken Fundun palvelussa kulkevat. Asiakasvaratili ei ole Fundu Technology Oy:n omaisuutta, ja asiakasvarat ovat suojatut esimerkiksi konkurssiriskin varalta.

Avoinnaoloaika tarkoittaa ajanjaksoa, jolloin lainanantajalla on mahdollisuus hyväksyä lainanhakijan jättämä rahoitustarjous.

FunduTili tarkoittaa palvelussa olevaa laskennallista tiliä, jonka saldo kuvastaa käyttäjän oikeutta asiakasvaratilin saldoon.

Käyttäjä tarkoittaa palveluun rekisteröitynyttä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä.

Lainanantaja tarkoittaa käyttäjää, joka on hyväksynyt lainahakemuksen kokonaan tai osittain.

Lainanhakija tarkoittaa käyttäjää, joka on jättänyt palveluun lainahakemuksen.

Lainahakemus tarkoittaa käyttäjän palveluun jättämää tarjousta lainan ehdoista.

Omavelkainen takaus tarkoittaa takausta, jonka mukaan takaaja vastaa päävelasta niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen.

Palvelu tarkoittaa www.fundu.fi –sivustolla olevaa joukkorahoitusalustaa, jonka kautta käyttäjät voivat tehdä keskenään rahan lainaamista koskevia sopimuksia.

Päävelka tarkoittaa toisen henkilön taikka oikeushenkilön (velallisen) velvoitetta, josta takaus on annettu.

Takaaja tarkoittaa tiettyyn lainahakemukseen takauksen antanutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä.

Takaus tarkoittaa sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja (takaaja) ottaa vastatakseen velkojalle toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön (velallisen) velvoitteista (päävelasta, sen koroista ja liitännäiskustannuksista).

Velallinen tarkoittaa lainanhakijaa, joka on ottanut lainan palvelusta ja jonka laina on aktivoitunut.

Velkoja tarkoittaa lainanantajaa.

Vastatili tarkoittaa käyttäjän palveluun ilmoittamaa pankkitiliä, jolle nostot FunduTililtä voidaan toteuttaa.

Velkasitoumus tarkoittaa lainanhakijan palveluun jättämää rahoitushakemusta, jonka ehdoista Fundu ja lainanhakija ovat sopineet.

Yksityistakaaja tarkoittaa takauksen antanutta luonnollista henkilöä, ei kuitenkaan henkilöä, joka takauksen antaessaan on velallisena olevan yhteisön tai säätiön taikka sen emoyhteisön toimitusjohtaja, hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsen, vastuunalainen yhtiömies tai yhteisön perustaja taikka jolla on suoraan tai välillisesti vähintään kolmasosa osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta taikka vastaava omistus- tai määräämisvalta muussa yhteisössä.

2 SOPIMUKSEN TEKEMINEN JA ASIAKASVARAT

Palvelussa lainanhakija, tai Fundu lainanhakijan puolesta jättää Fundun ja lainanhakijan välisen sopimuksen mukaisen lainahakemuksen (velkasitoumus) palveluun.

Lainanantajat antavat lainahakemukseen lainavarauksia, jotka ovat peruuttamattomia. Lainasumma voidaan Fundun toimesta vapauttaa lainanhakijan nostettavaksi välittömästi, kun lainattava pääoma on saatu osittain tai kokonaisuudessaan kerättyä lainanantajilta, vaikka rahoituskierros ei olisikaan ajallisesti päättynyt. Lainasumma vapautetaan kuitenkin viimeistään lainanhakijan nostettavaksi rahoituskierroksen päätyttyä, myös mikäli tavoiteltua lainapääomaa ei ole saatu kerättyä täyteen.

Velkasuhde syntyy sillä hetkellä, kun Fundu vapauttaa rahoituskierroksella kertyneet varat lainanhakijan käyttöön. Velkasuhde muodostuu suoraan lainanhakijan ja yksittäisen lainanantajan välille.

Mikäli lainanhakijan velkasitoumus poikkeaa ehdoiltaan näistä yleisistä ehdoista, sovelletaan aina ensisijaisesti velkasitoumuksen ehtoja.

3 LAINANANTAJAN OIKEUDET JA TIETOISUUS RISKISTÄ

3.1 Lainanantajan oikeus saada suoritus

Lainanantajalla on oikeus saada velalliselta eräpäivänä lainahakemuksessa yksilöity pääoma korkoineen kohdan 4.1 mukaisesti.

Velallisen tekemä suoritus siirretään velallisen FunduTililtä lainanantajan FunduTilille käytettäväksi.

Korko on aina vuosikorko, ellei muuta ole lainahakemuksessa ilmoitettu. Korko lasketaan seuraavalla kaavalla: lainan pääoma * korko * päiviä / (100 * 365). Korkoon lisätään viitekorko, mikäli lainanhakijan velkasitoumuksessa on näin mainittu.

3.2 Lainanantajan tietoisuus riskistä

Lainanantaja palvelun ehdot hyväksyessään vahvistaa tiedostavansa rahan lainaamiseen liittyvät riskit ja sen, että:

(a) lainanantoon liittyy riski erityisesti velallisen maksukyvystä ja että lainanantaja voi menettää lainan pääoman ja sille kertyneen koron osittain tai kokonaan,

(b) osakeyhtiön osakkeenomistajat tai vastuuhenkilöt eivät ilman takaussitoumusta vastaa henkilökohtaisesti osakeyhtiön velvoitteista,

(c) lainan mahdollinen takaaja ei välttämättä pysty maksamaan takausvastuuta kokonaan tai osittainkaan.

(d) lainanantaja on velvollinen huolellisesti arvioimaan rahoitukseen sisältyvät riskit,

(e) hajauttamalla sijoituksia voi pienentää riskiä, ja että

(f) Fundu ei ota mitään suoraa tai välillistä vastuuta velallisen tai takaajan maksukyvystä.

3.3 Valtuutus neuvotella maksuajan pidennyksestä sekä valtuutus saatavien perintätoimiin

Lainanantaja valtuuttaa Fundun sopimaan muutoksista velallisen takaisinmaksuohjelmaan, jos:

(a) velallinen on osoittanut, että julkisen tuen projektille on myönnetty jatkoaikaa,

(b) velallinen on osoittanut, että julkisen tuen projektin maksatushakemukselle on myönnetty jatkoaikaa,

(c) ja joka tapauksessa muuttamaan maksuohjelmaa kuitenkin siten, että viimeinen maksuerä voi siirtyä enintään 12 kuukaudella, ja jos

(d) rahoituslaitoksen kanssa yhteistyössä toteutettavan syndikoidun luoton ehdot edellyttävät muutoksia.

Lainanantaja valtuuttaa Fundun siirtämään puolestaan saatavan perintäyhtiön taikka vastaavan perittäväksi. Perinnän onnistuessa kokonaan tai osittain Fundu vastaa siitä, että perityt saatavat suoritetaan takaisin lainanantajille.

Lainanantajalla on oikeus peruuttaa valtuutus ilmoittamalla tästä Fundulle kirjallisesti. Lainanantaja sitoutuu olemaan ryhtymättä omiin perintätoimenpiteisiin ennen ilmoituksen tekemistä. Mikäli lainanantaja peruuttaa valtuutuksensa, ei Fundu enää hae saatavaa lainanantajan puolesta, vaan lainanantajan tulee huolehtia saatavansa hakemisesta itsenäisesti. Peruutus on lopullinen, eikä valtuutusta voi saattaa uudelleen voimaan.

Lainanantaja antaa samalla Fundulle tai Fundun määräämälle valtuutuksen hakea saatavaa oikeusteitse. Valtuutus on peruutettavissa vastaavin ehdoin kuin yllä on esitetty.

Lainanantaja valtuuttaa Fundun käyttämään lainanantajan puolesta puhevaltaa velallisen insolvenssimenettelyssä (mukaan lukien konkurssi, yrityssaneeraus tai vapaaehtoinen velkajärjestely). Lainanantajalla on oikeus peruuttaa, yllä esitetyin ehdoin, valtuutus ilmoittamalla tästä Fundulle, mutta sitoutuu olemaan ryhtymättä toimenpiteisiin ennen ilmoituksen tekemistä.

3.4 Kulut ja asiakasvarat

Fundulla on oikeus periä 1,00 euron palvelumaksu käyttäjältä rahan nostoista FunduTililtä käyttäjän vastatilille.

Erillispalveluista, kuten hajautustyökalusta, Fundulla on oikeus veloittaa palvelukuvausten ehtojen mukaan.

Asiakasvaratilillä oleville varoille ei makseta korkoa.

4 LAINANHAKIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

4.1 Lainan takaisinmaksu, korot ja kustannukset

Lainanhakija sitoutuu täyttämään oikea-aikaisesti kaikki velkasitoumuksessa ja/tai lainahakemuksessa määritellyt velvoitteet kuten maksamaan lainan takaisin eräpäivänä yhdessä lainalle laina-aikana kertyneen koron kanssa.

Lainanhakijan on kaikissa tilanteissa oma-aloitteisesti huolehdittava siitä, että lainanhakijan FunduTilillä on lainan eräpäivänä riittävä summa lainan takaisinmaksuerää ja mahdollisia kustannuksia varten, eivätkä mahdollinen paperi- tai sähköisen laskun saapumattomuus, pankkiliikenteen viiveet taikka eräpäivän sijoittuminen viikonloppuun tai arkipyhään ole perusteita olla huolehtimatta riittävästä FunduTilin saldosta lainan eräpäivänä.

Lainan takaisinmaksu, lainan korot ja mahdolliset kustannukset veloitetaan automaattisesti lainanhakijan FunduTililtä ja siirretään käytettäväksi lainanantajien FunduTileille. Lainanhakijan suoritus katsotaan maksetuksi sinä päivänä, jona se on kirjautunut velallisen FunduTilille.

Mikäli lainanhakijan FunduTilillä ei ole riittävästi rahavaroja lainan takaisinmaksuhetkellä, noudatetaan seuraavaa menettelyä:

(a) Lainanhakijan FunduTili voidaan jäädyttää, jolloin lainanhakija ei voi käyttää tiliä eikä palvelua.

(b) Fundu on oikeutettu veloittamaan lainanhakijalta mahdolliset kohtuulliset perintäkulut siten kuin lainasitoumuksessa on yksilöity. Mikäli lainasitoumuksessa ei ole yksilöity perintäkuluja toimenpiteittäin, Fundu perii kohtuulliseksi katsomansa perintäkulut.

(c) Lainanhakijan on suoritettava maksuaikataulun tai eräpäivän mukaisesti erääntyneelle lainapääomalle taikka eräännyttämistoimien johdosta eräännytetylle lainapääomalle lainasitoumuksen mukaista viivästyskorkoa, joka on vähintään kahdeksan (8) prosenttiyksikköä seitsemän (7) päivän viivästyksen jälkeen eräpäivästä lukien. Fundu varaa itselleen oikeuden tarkastaa viivästyskorkoa yleisen korkotason noustessa. Viivästyskorko ei vaikuta lainan normaalin koron kertymiseen. Viivästykseen lasketaan mukaan eräpäivä eli esimerkiksi lainan eräpäivän ollessa kuukauden 1. päivä, on varojen oltava lainanhakijan FunduTilillä viimeistään kuukauden 7. päivänä tai viivästyskorko alkaa juosta eräpäivästä lukien. Eräännyttämistoimien johdosta eräännytetyn lainapääoman suorituksen eräpäiväksi katsotaan eräännyttämisilmoituksen päivämäärä.

(d) Mikäli suoritus on viivästynyt enemmän kuin neljätoista (14) vuorokautta, tai lainanhakija syyllistyy toistuviin vähäisempiin maksuviivästyksiin, Fundu voi eräännyttää saatavan kokonaan maksettavaksi.

Vuosikorko voi koostua korkomarginaalista taikka korkomarginaalista sekä viitekorosta. Viitekoron ollessa negatiivinen, lainoihin sovelletaan kuitenkin aina vähintään nollan prosentin viitekorkoa.

5 TAKAAJAN VELVOLLISUUDET JA OIKEUDET

5.1 Takaussitoumus

Takauksella tarkoitetaan sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja (takaaja) ottaa vastatakseen velkojalle toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön (velallisen) velvoitteista (päävelasta, sen koroista ja liitännäiskustannuksista).

Takaaja voi antaa takaussitoumuksen palvelussa. Takaussitoumuksen voi antaa euromääräisesti rajoitettuna. Tällöin takaaja vastaa päävelasta rajoitettuun euromäärään saakka. Jos ei lainakohtaisessa takaussitoumuksessa ole muuta sovittu, takaus on omavelkainen takaus, jonka mukaan takaaja vastaa päävelasta kuin omastaan. Takaus koskee myös korkoa ja muita liitännäiskustannuksia (mukaan lukien huomautuskulut, perintäkulut sekä mahdolliset liitännäiskulut kuten oikeudenkäyntikulut ja neuvonantajapalkkiot). Takauksen rahamääräinen yläraja on kuitenkin päävelka lisättynä 20 prosenttiyksiköllä. Edellä tarkoitettua 20 prosenttiyksiköllä lisättyä ylärajaa ei sovelleta oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluihin, mikäli asia joudutaan käsittelemään riitaisena oikeudenkäyntiasiana. Tällaisessa tapauksessa takaajan suoritettavaksi määräksi voi tulla edellä tarkoitettua ylärajaa suurempi määrä oikeudenkäynti- ja asianosaiskulujen osalta.

Takaaja tiedostaa, että oikeushenkilöiden taloudellisten vastuiden takaamiseen liittyy huomattavia riskejä.

5.2 Suorituksen vaatiminen takaajalta

Mikäli velallinen laiminlyö velan maksamisen, eikä ole 14 vuorokauden kuluttua eräpäivästä lukien tehnyt sopimuksenmukaista suoritusta, voidaan koko velka (pääomat ja korot lyhennysohjelman mukaan) vaatia maksettavaksi takaajalta. Lainanantajat valtuuttavat Fundun tai tämän valtuuttaman tahon tekemään vaatimuksen.

Mikäli velallisella on useampi kuin yksi palvelun kautta rahoitettu laina, Fundulla on oikeus lainanantajien puolesta eräännyttää ja siirtää oikeudelliseen perintään kaikki muutkin velallisen lainat siinä tapauksessa, että lainan eräännyttämisperusteet täyttyvät velallisen yhdenkin lainan osalta. Koko velka (pääomat ja korot lyhennysohjelman mukaan) voidaan tällöin vaatia takaajalta.

Fundulla on oikeus siirtää takauksesta johtuva saatava kolmannelle taholle joko kokonaan tai perinnän ajaksi.

5.3 Takaajan oikeus saada tietoja

Takaajalla on pyynnöstä oikeus saada Fundulta päävelkaa koskevia tietoja.

Fundun on takauksen voimassa ollessa pyynnöstä ilmoitettava yksityistakaajalle sellaisista velallisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn vaikuttavista seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle. Tiedonantovelvollisuus koskee vain sellaisia seikkoja, jotka ovat Fundun tiedossa ja jotka voidaan ilmoittaa takaajalle ilman eri selvitystoimenpiteitä taikka jotka Fundu voi hankkia sen käytettävissä olevasta luottotietorekisteristä tai tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti velalliselta. Fundulla on oikeus saada takaajalta kohtuullinen korvaus tietojen luovuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

6 KÄYTTÄJIÄ KOSKEVAT YLEISET VELVOLLISUUDET

6.1 Salasana, yhteystiedot ja ilmoitukset

Käyttäjä on velvollinen säilyttämään salasanansa huolellisesti.

Käyttäjä on velvollinen muuttamaan tarvittaessa palveluun jättämiään yhteystietojaan. Kaikki ilmoitukset, jotka on tehty palveluun jätettyihin yhteystietoihin, katsotaan päteviksi.

Ilmoitukset toimitetaan käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen taikka käyttäjälle palveluun.

Toimitettaessa ilmoitus käyttäjälle hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen samana arkipäivänä ilmoituksen lähettämisestä. Toimitettaessa ilmoitus käyttäjälle palveluun katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen, kun käyttäjä seuraavan kerran ilmoituksen lähettämisestä kirjautuu palveluun.

6.2 Tietosuoja

Fundulla on oikeus tallentaa käyttäjien tietoja asiakasrekisteriin. Fundulla on oikeus käyttää tietoja asiakassuhteen hoitoon, ylläpitoon ja suoramarkkinointiin, sekä luovuttaa tietoja kolmannelle markkinointitarkoituksiin Suomessa sovellettavan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus kieltää suoramarkkinointi ja henkilötietojen luovutus ilmoittamalla tästä Fundulle.

7 MUUT SOPIMUSEHDOT

7.1 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Fundulla on oikeus luovuttaa omasta aloitteestaan transaktioita koskevia tietoja keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle, mikäli on syytä epäillä, että palvelua on käytetty terrorismin rahoittamiseen tai rahanpesuun.

7.2 Muutokset

Sopimusta voidaan muuttaa tai täydentää vain kirjallisesti, eikä osapuoli voi vedota suullisesti tai hiljaisesti väitetyksi tapahtuneeseen sopimuksen muutokseen tai täydennykseen.

Sopimuksen muutokset palvelussa toteutetaan siten, että käyttäjän on hyväksyttävä sopimusmuutokset, mikäli hän haluaa jatkaa palvelun käyttöä.

7.3 Joukkolainanhaltijoiden edustaja-asema

Fundu on joukkolainanhaltijoiden edustajasta annetun lain (574/2017) mukainen edustaja ilmoitettuaan asiasta Finanssivalvonnalle.

7.4 Velkakirjan siirtäminen

Fundun välittämät velkakirjat ovat vain rajoitetusti siirtokelpoisia, eli kysymyksessä eivät ole rahoitusvälineet.

Yksittäisen velkakirjan voi siirtää vain Fundun sähköisessä järjestelmässä, mikäli sellainen toiminnallisuus on palvelussa käytössä. Velkakirjan voi myös siirtää perintää varten.

7.5 Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjät eivät voi siirtää sopimusta kolmannelle. Fundulla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle esimerkiksi liiketoimintakaupan yhteydessä.

7.6 Sopimuksen irtisanominen

Fundulla on oikeus irtisanoa tämä sopimus kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa irtisanomisilmoituksen antamisesta lukien. Irtisanomisaika lykkäytyy sitä aikaa vastaavasti, jolloin käyttäjällä on avoimia lainoja tai lainasitoumuksia. Käyttäjä ei kuitenkaan irtisanomisajan päättymisen jälkeen voi tehdä uusia sitoumuksia.

7.7 Fundun toiminnan päättyminen

Mikäli Fundun toiminta jostain syystä päättyy tai liiketoiminta loppuu, uusia lainamerkintöjä ei voi enää tehdä, ja kaikki voimassaolevien lainojen takaisinmaksut ohjataan tietojärjestelmässä kulkevaksi suoraan lainanantajan pankkitilille.

8 VASTUUNRAJOITUS

Fundu ei vastaa mistään välillisistä eikä epäsuorista vahingoista. Fundun vastuun kokonaismäärä on rajoitettu kaikissa tapauksissa 200.000,00 euroon.

9 SOVELLETTAVA LAKI

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

10 ERIMIELISYYDET

Lainanhakijan ja lainanantajan väliset riita-asiat ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa mukaan lukien takaajaan kohdistuvat vaatimukset. Mikäli lainanantajan vaatimus kohdistuu yksinomaan takaajaan, riita-asia käsitellään takaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Mikäli lainanhakijan ja Fundun välisessä kahdenvälisessä sopimuksessa on sovittu riidanratkaisusta jotain muuta, sovelletaan kahdenvälistä sopimusta, ellei samaan riita-asiaan liity lainanantajaa ja/tai takaajaa.

Fundun ja luonnollisen henkilön välinen riita-asia käsitellään luonnollisen henkilön kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

11 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Tämä sopimus tulee voimaan, kun käyttäjä on hyväksynyt ehdot palvelussa. Palvelu on toteutettu siten, ettei palvelussa lainan hakeminen, lainan antaminen, takaussitoumuksen tekeminen tai opo-kierrokseen sijoittaminen ole mahdollista ilman tämän näiden ehtojen hyväksymistä.