Yleiset ehdot

(11/2023)

Näitä Yleisiä ehtoja sovelletaan kaikissa Fundun sopimussuhteissa (mukaan lukien rajoituksetta Merkintäsitoumus, Rahoitussitoumus ja Sijoitussopimus) ja ne ovat kiinteä osa kutakin sopimussuhdetta (mukaan lukien rajoituksetta Merkintäsitoumus, Rahoitussitoumus ja Sijoitussopimus).

Mikäli Rahoitussitoumus (pois lukien liitteet) tai Sijoitussopimus (pois lukien liitteet) poikkeaa ehdoiltaan näistä Yleisistä ehdoista, sovelletaan aina ensisijaisesti Rahoitussitoumuksen (pois lukien liitteet) tai Sijoitussopimuksen ehtoja. Mikäli Rahoitussitoumuksen muut liitteet tai Sijoitussopimuksen muut liitteet poikkeavat ehdoiltaan näistä Yleisistä ehdoista, sovelletaan aina ensisijaisesti näiden Yleisten ehtojen ehtoja. Rahoitussitoumuksen muiden liitteiden ja Sijoitussopimuksen muiden liitteiden keskinäinen soveltuvuus määräytyy ao. liitteiden numerojärjestyksen mukaisesti pienimmästä suurimpaan.

1 MÄÄRITELMÄT

Aktivointipäivä tarkoittaa Pankkipäivää, jolloin Laina on kirjattu Velallisen FunduTilille.

Asiakasvaratili tarkoittaa Finanssivalvonnan rekisteriin merkityn, maksujenvälitystä harjoittavan oikeushenkilön suomalaisessa rahoituslaitoksessa olevaa Fundun varoista erillistä pankkitiliä, jonne Käyttäjät siirtävät rahaa, ja jonka kautta suoritukset Käyttäjien kesken Palvelussa kulkevat. Asiakasvaratili ei ole maksuja välittävän oikeushenkilön omaisuutta, ja asiakasvarat ovat suojatut esimerkiksi konkurssiriskin varalta.

Avoinnaoloaika tarkoittaa ajanjaksoa, jolloin Lainarahoituskierros on auki siten, että Fundulla ja/tai Fundun (vapaan ja laajan harkintansa mukaan) erikseen hyväksymässä laajuudessa ja määrin Sijoittajalla on mahdollisuus hyväksyä Lainahakemus.

Erityisehdot tarkoittaa Rahoitussitoumuksen liitteenä olevia erityisiä ehtoja (soveltuvissa tapauksissa).

Fundu tarkoittaa Fundu Oy:tä (y-tunnus 2576058-3).

FunduTili tarkoittaa Palvelussa olevaa laskennallista tiliä, jonka saldo kuvastaa Käyttäjän oikeutta Asiakasvaratilin saldoon edellyttäen, että kaikki muut asiaan liittyvä ehdot täyttyvät (mukaan lukien rajoituksetta kaikkien kohdan 2.2 (Lainan nostaminen ja sen edellytykset) mukaisten edellytysten täyttyminen Velallisen osalta).

Käyttäjä tarkoittaa Palveluun rekisteröitynyttä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä (mukaan lukien rajoituksetta Lainanhakija, Lainanantaja, Pantinantaja, Sijoittaja, Takaaja ja/tai Velallinen), joka on hyväksynyt nämä Yleiset ehdot.

Laina tarkoittaa Lainasitoumuksen mukaista Lainanantajan Velalliselle myöntämää lainaa.

Lainanantaja tarkoittaa Fundua ja/tai Sijoittajaa, joka on antanut Merkintäsitoumuksen Lainan antamiseksi.

Lainanhakija tarkoittaa Suomessa rekisteröityä osakeyhtiötä tai muuta oikeushenkilöä, joka on jättänyt Palveluun Lainahakemuksen.

Lainahakemus tarkoittaa Lainanhakijan hyväksymää Lainasitoumuksen mukaista rahoitushakemusta.

Lainarahoituskierros tarkoittaa Lainahakemuksen mukaisen pääoman keräämiseksi avattavaa rahoituskierrosta, johon voivat osallistua Fundu ja/tai Sijoittajat.

Lainasitoumus tarkoittaa Velallisen antamaa lainaa koskevaa sitoumusta taikka allekirjoittamaa lainasopimusta, johon sovelletaan aina näitä Yleisiä ehtoja ja jonka ehtoihin Velallinen on sitoutunut suhteessa Lainanantajiin ja joka määrittää Lainan ja muut velkasuhteen ehdot.

Merkintäsitoumus tarkoittaa Fundun ja/tai Sijoittajan Palvelussa antamaa sitoumusta osallistua Lainarahoituskierrokseen merkitsemällä Lainaa.

Omavelkainen takaus tarkoittaa Takausta, jonka mukaan Takaaja vastaa päävelasta niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva Velallinen.

Palvelu tarkoittaa www.fundu.fi -sivustolla olevaa rahoitusalustaa, jonka kautta voi tehdä rahan lainaamista koskevia sopimuksia ja/tai sitoumuksia (mukaan lukien rajoituksetta Lainahakemus, Lainasitoumus, Merkintäsitoumus, Panttaussitoumus, Sijoitussopimus ja Takaussitoumus).

Pankkipäivä tarkoittaa päivää, jolloin pankit ovat yleisesti avoinna Suomessa ja jolloin Fundu on avoinna siten, että se voi osaltaan toteuttaa tarvittavan toimenpiteen (mukaan lukien rajoituksetta maksutapahtuma).

Pantinantaja tarkoittaa Panttaussitoumuksen antanutta pantatun omaisuuden panttaushetkellä omistavaa henkilöä tai henkilöä, joka Panttaussitoumuksen antamisen jälkeen on saanut pantatun omaisuuden omistukseensa.

Pantinhaltija tarkoittaa Fundua Pantinsaajien edustajana.

Pantinsaaja tarkoittaa Lainanantajaa, jonka hyväksi Pantti on annettu.

Panttaus tarkoittaa Panttaussitoumuksen mukaista Pantinantajan antamaa panttausta.

Panttaussitoumus tarkoittaa sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja (Pantinantaja) antaa omaisuuttaan (Pantin) Pantinhaltijalle velkojien (Lainanantaja) lukuun oman tai toisen henkilön velvoitteen/velvoitteiden (päävelan) suorittamisen vakuudeksi.

Pantti tarkoittaa pantattavaa omaisuutta.

Rahoitussitoumus tarkoittaa Velallisen, Takaajan ja/tai Pantinantajan antamaa sitoumusta (mukaan lukien rajoituksetta Lainasitoumus, Panttaussitoumus ja/tai Takaussitoumus) liitteineen (mukaan lukien rajoituksetta nämä Yleiset ehdot) Fundulle Lainasta, Panttauksesta ja/tai Takauksesta.

Rasite tarkoittaa kiinnitystä, vakuutta, oikeutta, pidätysoikeutta, panttia, kannevaatimusta, etuosto-oikeutta, optiota, kovenanttia, rajoitusta, varausta, vuokraoikeutta, trustia, määräystä, päätöstä, tuomiota, omistusoikeutta (mukaan lukien omistusoikeuden pidätysvaatimus), ristiriitaista vaatimusta omistuksesta tai mitä tahansa muuta rasitetta tai vakuusoikeutta.

Sijoittaja tarkoittaa Fundun (vapaan ja laajan harkintansa mukaan) erikseen päättämässä laajuudessa ja määrin Palveluun hyväksymää luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle tarjotaan mahdollisuus osallistua Lainarahoituskierrokselle.

Sijoitussopimus tarkoittaa Sijoittajan antamaa sitoumusta liitteineen (mukaan lukien rajoituksetta nämä Yleiset ehdot) Fundulle Lainasta.

Takaaja tarkoittaa tiettyyn Lainahakemukseen Takauksen antanutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä.

Takaus tarkoittaa Takaussitoumuksen mukaista Takaajan antamaa takausta tai muuta vakuutta.

Takaussitoumus tarkoittaa sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja (Takaaja) ottaa vastatakseen velkojalle (Lainanantaja) toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön (Velallisen) velvoitteista (päävelasta, sen koroista ja liitännäiskustannuksista).

Vastatili tarkoittaa Käyttäjän Palveluun ilmoittamaa pankkitiliä, jolle Laina voidaan nostaa FunduTililtä.

Velallinen tarkoittaa Lainanhakijaa, joka on ottanut Lainan Palvelusta ja jonka Laina on aktivoitu kirjaamalla Laina Lainanhakijan FunduTilille.
Velka tarkoittaa Lainasitoumuksen mukaista Lainan pääomaa vuosi-, viivästys- ja lisäkorkoineen ja muine mahdollisine liitännäiskustannuksineen (mukaan lukien rajoituksetta palkkiot, maksut, huomautuskulut, perintäkulut, oikeudenkäyntikulut ja neuvonantajapalkkiot).

Yksityistakaaja tarkoittaa Takauksen antanutta luonnollista henkilöä, ei kuitenkaan henkilöä, joka Takauksen antaessaan on Velallisena olevan yhteisön tai säätiön taikka sen emoyhteisön toimitusjohtaja, hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsen, vastuunalainen yhtiömies tai yhteisön perustaja taikka jolla on suoraan tai välillisesti vähintään kolmasosa osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta taikka vastaava omistus- tai määräämisvalta muussa yhteisössä.

Yleiset ehdot tarkoittaa näitä Fundun yleisiä ehtoja, jotka Käyttäjä hyväksyy Palveluun rekisteröityessään tai uudet ehdot hyväksyessään taikka jotka Velallinen, Takaaja ja/tai Pantinantaja hyväksyy Rahoitussitoumuksen allekirjoittaessaan tai Sijoittaja hyväksyy Merkintäsitoumuksen ja/tai Sijoitussopimuksen allekirjoittaessaan.

Yrityskauppa tarkoittaa (i) Velallisen kaikkien tai olennaisen osan osakkeiden myyntiä; (ii) Velallisen koko liiketoiminnan taikka olennaisilta osin Velallisen kaikkien varojen myyntiä; tai (iii) sellaista sulautumista, jakautumista, uudelleenjärjestelyä tai muuta järjestelyä, jossa ennen järjestelyä olevat Velallisen osakkeenomistajat omistavat vähemmän kuin 50 % järjestelyn jälkeen jäävän tai syntyvän uuden yhteisön osakkeista.

2 SOPIMUS, VELAN NOSTO JA KORKO

2.1 Sopimuksen tekeminen

Palvelussa velkasuhde muodostuu suoraan Lainanantajan ja Velallisen välille. Lainahakemus on Käyttäjien nähtävänä Palvelussa. Fundun erikseen (vapaan ja laajan harkintansa mukaan) hyväksymässä laajuudessa ja määrin Sijoittajat saavat antaa Palvelussa Merkintäsitoumuksia Avoinnaoloaikana, ja ao. sitoumusta vastaava rahasumma pidätetään toistaiseksi Sijoittajan FunduTililtä.

Velkasuhde muodostuu, kun Lainarahoituskierros on tullut täyteen tai Avoinnaoloaika on päättynyt, ja Laina on aktivoitu kirjaamalla Laina Lainanhakijan FunduTilille.

Fundu ja Velallinen, Takaaja ja/tai Pantinantaja tekevät Rahoitussitoumuksen, jonka Velallinen, Takaaja ja/tai Pantinantaja (Fundun vaatiman mukaisesti) allekirjoittavat. Allekirjoittamalla Rahoitussitoumuksen Velallinen, Takaaja ja/tai Pantinantaja hyväksyvät Rahoitussitoumuksen ehdot (mukaan lukien rajoituksetta nämä Yleiset ehdot) niitä sitoviksi. Velallisen, Takaajan ja/tai Pantinantajan katsotaan vastaanottaneen Rahoitussitoumuksen kaikkine ehtoineen allekirjoittaessaan Rahoitussitoumuksen.

Fundu ja Sijoittaja tekevät Sijoitussopimuksen, jonka Sijoittaja allekirjoittaa. Allekirjoittamalla Sijoitussopimuksen tai tekemällä Merkintäsitoumuksen Sijoittaja hyväksyy Sijoitussopimuksen ja/tai Merkintäsitoumuksen ehdot (mukaan lukien rajoituksetta nämä Yleiset ehdot) sitä sitoviksi. Sijoittajan katsotaan vastaanottaneen Sijoitussopimuksen ja/tai Merkintäsitoumuksen kaikkine ehtoineen allekirjoittaessaan Sijoitussopimuksen tai tehdessään Merkintäsitoumuksen. Fundulla on oikeus oman vapaan ja laajan harkintansa mukaan valita Sijoittajat, joilla on oikeus osallistua kyseessä olevalle Lainarahoituskierrokselle sekä milloin tahansa päättää ja/tai purkaa välittömästi kenen tahansa Sijoittajan osallistuminen Lainarahoituskierrokselle, jolloin kyseessä olevan Sijoittajan sijoittamat varat palautetaan kyseessä olevan Sijoittajan FunduTilille.
Fundulla on oikeus oman vapaan ja laajan harkintansa mukaan milloin tahansa keskeyttää Lainahakemuksen, Lainarahoituskierroksen ja/tai Rahoitussitoumuksen mukainen lainaprosessi (mukaan lukien rajoituksetta itse Lainarahoituskierros) edellyttäen, että Lainaa ei ole nostettu Vastatilille, jolloin sijoitetut varat palautetaan Lainanantajien ja/tai Sijoittajien FunduTileille. Mikäli Fundu antaa suostumuksensa voidaan Lainarahoituskierros keskeyttää myös Lainanhakijan pyynnöstä.

2.2 Lainan nostaminen ja sen edellytykset

Lainasumman nostaminen, eli Lainan vapauttaminen Lainanhakijan Vastatilille Fundun toimesta, edellyttää, että Lainan nostopäivänä

(a) Fundulle on toimitettu tai se on muutoin saanut haltuunsa Velallisen, Takaajan ja/tai Pantinantajan ajantasaisen kaupparekisteriotteen ja yhtiöjärjestyksen sekä muut vastaavat Fundun edellyttämät asiakirjat;
(b) Fundulle on toimitettu Fundun niin vaatiessa kopio Velallisen, Takaajan ja/tai Pantinantajan toimivaltaisen elimen päätöksestä, jossa sitoumuksen antamisesta ja sitoumusta koskevien asiakirjojen hyväksymisestä on päätetty ja annettu tarvittavat valtuutukset, sekä näihin liittyvät muut Fundun edellyttämät selvitykset;
(c) Velallinen on täyttänyt kohdan 4.1 (Velallisen myötävaikutusvelvollisuus) mukaisen myötävaikutusvelvollisuutensa sekä kohdan 4.2 (Velallisen tiedonantovelvollisuus) ja kohdan 4.3 (Velvollisuus antaa tietoja pyynnöstä) mukaisen tiedonantovelvollisuutensa;
(d) Velallinen ei ole rikkonut, eikä se riko, kohdan 4.4 (Velallisen yleiskovenantit) mukaisia yleiskovenantteja ja/tai Erityisehtoja (soveltuvissa tapauksissa);
(e) kohdan 4.6 (Lainan eräännyttäminen) mukaista eräännyttämisperustetta ei ole olemassa eikä Lainan nosto sellaista aiheuta;
(f) Takaajat ja Pantinantajat ovat noudattaneet sitoumustensa ehtoja;
(g) Fundulle on toimitettu asiakkaan tuntemiseksi Fundun edellyttämät asiakirjat ja selvitykset;
(h) Rahoitussitoumus ja muut Fundun edellyttämät luottoasiakirjat on allekirjoitettu;
(i) Fundu on vastaanottanut Lainaa myönnettäessä sovitun Pantin (mukaan lukien rajoituksetta tarvittavat rekisteröinnit ja/tai julkivarmistukset Panttauksen asianmukaiseksi vahvistamiseksi ja turvaamiseksi) eikä Pantin arvo ole alentunut Lainan myöntämisen jälkeen;
(j) Rahoitussitoumusta ei ole irtisanottu kokonaan tai osittain;
(k) muut mahdolliset Fundun vaatimat velvoitteet ja toimenpiteet Lainan tai sen osan nostamiselle asetetut ehdot on asianmukaisesti toteutettu Fundun vaatimassa muodossa; ja
(l) Velallinen, Velallisen konserniin tai tosiasialliseen määräysvaltaan kuuluva yhteisö, Velallisen suora tai välillinen omistaja, edellä mainittujen tahojen hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja taikka Velallisen parhaan tietämyksen mukaan johtaja, työntekijä, toiminimenkirjoitukseen oikeutettu tai muu edustaja
(i) ei ole pakotteiden kohteena tai toimi pakotteiden kohteena olevan yksityis- tai oikeushenkilön puolesta;
(ii) noudattaa siihen soveltuvia pakotteita;
(iii) ei suoraan tai välillisesti lainaa, luovuta tai muutoin mahdollista Lainasta saatavien varojen tai Lainan vakuudeksi asetetun omaisuuden käyttöä pakotteiden kohteena olevaan liiketoimintaan tai luovuttamista pakotteiden kohteena olevalle yksityis- tai oikeushenkilölle, ja
(iv) ei tietoisesti mahdollista Lainan osittaistakaan takaisinmaksua pakotteiden alaisesta liiketoiminnasta taikka pakotteiden kohteena olevalta yksityis- tai oikeushenkilöltä saatavilla varoilla.

Pakotteilla tarkoitetaan Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamaa, hallinnoimaa, hyväksymää tai toimeenpanemaa pakotetta, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoittavaa toimenpidettä.

Fundulla on lisäksi oikeus evätä Lainan tai sen osan nostaminen, jos Velallinen, Takaaja ja/tai Pantinantaja on jättänyt tuomioistuimelle hakemuksen velkajärjestelystä tai yrityksen saneerauksesta taikka Velallinen on saanut maksuhäiriömerkinnän Lainan myöntämisen jälkeen.

Lainanhakija, Velallinen, Takaaja ja/tai Pantinantaja vakuuttaa, että tällä ja tämän edustajalla on oikeus ja toimivalta sitoa allekirjoittava osapuoli Lainahakemuksen ja/tai Rahoitussitoumuksen ehtojen mukaisiin velvoitteisiin, ja että kaikki Lainahakemuksen ja/tai Rahoitussitoumuksen ehtoihin sitoutumiseksi tarvittavat yhtiöoikeudelliset päätökset ja muut toimenpiteet on tehty asianmukaisesti.

Lainanantaja, Sijoittaja, Velallinen, Takaaja ja/tai Pantinantaja hyväksyy, että Fundu merkitsee Lainan mukaisen luoton määrän, sen muutokset ja muut tapahtumat kirjanpitoonsa, jota on pidettävä luotettavana näyttönä Velallisen, Takaajan ja/tai Pantinantajan vastuusta, ellei kyse ole Fundun ilmeisestä erehdyksestä.

Laina nostetaan Lainanhakijan Vastatilille Fundun toimesta aina viivytyksettä, kun Lainahakemuksen mukaisesti lainattava pääoma on saatu kokonaisuudessaan kerättyä Sijoittajilta (riippumatta Avoinnaoloajasta) tai kun Avoinnaoloaika on päättynyt (riippumatta siitä, onko Lainarahoituskierroksen pääomatavoitetta saatu kokonaisuudessaan kerättyä), edellyttäen, että kaikki kohdan 2.2 (Lainan nostaminen ja sen edellytykset) mukaiset edellytykset täyttyvät nostopäivänä). Lainasummasta pidätetään Fundun palkkio Lainan aktivoinnin yhteydessä tai laskuttamalla palkkio erikseen (Fundun päätöksen mukaisesti).

Lainan Aktivointipäivä ja nostopäivä voivat olla eri Pankkipäiviä.

2.3 Korko

Korko on aina vuosikorko, ellei muuta ole Lainasitoumuksessa ilmoitettu. Korko lasketaan seuraavalla kaavalla: lainan pääoma * korko * päiviä / (100 * 365).

Lainan korko muodostuu aina korkomarginaalista ja viitekorosta, ellei Lainasopimuksessa ole muuta sovittu. Lainan korkoa laskettaessa viitekoron arvo on aina vähintään 0.

Jos viitekoron noteeraaminen lakkaa tai keskeytetään tai jos viitekoron määräytymisperusteita tai määräytymisprosessia muutetaan niin oleellisesti, ettei kysymys ole enää samasta viitekorosta, Lainaan sovellettava viitekorko määräytyy uudesta viitekorosta annettavan säädöksen taikka viranomaisen päätöksen tai ohjeen mukaisesti.

Jos uudesta viitekorosta ei anneta säädöstä taikka viranomaisen päätöstä tai ohjetta, sovellettavan viitekoron arvona käytetään ennen koronmääräytymisjakson päättymistä tähän Lainaan sovellettua viitekoron arvoa.

2.3.1 Vaihtuva korko

Koronmääräytymisjakson pituus on 12 kuukautta ja se alkaa Lainan Aktivointipäivästä, ellei muuta ole Lainasitoumuksessa ilmoitettu. Viitekorko pysyy samana koko koronmääräytymisjakson ajan.

Mikäli Lainan Aktivointipäivän ja Lainan Aktivointipäivän mukaisen kuluvan kalenterikuukauden ensimmäisen euriborkoron noteerauspäivän välillä ei ole vähintään yhtä kokonaista (1) Pankkipäivää, ensimmäisen koronmääräytymisjakson viitekoron arvona käytetään Lainan Aktivointipäivän mukaisen kuluvan kalenterikuukauden edeltävän kalenterikuukauden ensimmäisen euriborkoron noteerauspäivän viitekoron arvoa. Mikäli Lainan Aktivointipäivän ja Lainan Aktivointipäivän mukaisen kuluvan kalenterikuukauden ensimmäisen euriborkoron noteerauspäivän välillä on vähintään yksi (1) kokonainen Pankkipäivä, ensimmäisen koronmääräytymisjakson viitekoron arvona käytetään Lainan Aktivointipäivän mukaisen kuluvan kalenterikuukauden ensimmäisen euriborkoron noteerauspäivän viitekoron arvoa. Viitekoron arvo muuttuu kunkin koronmääräytymisjakson alkamispäivänä kyseessä olevan kuluvan kalenterikuukauden tai kyseessä olevan kuluvan kalenterikuukauden edeltävän kalenterikuukauden ensimmäisen euriborkoron noteerauspäivän viitekoron arvon mukaiseksi edellä esitetyn periaatteen mukaisesti. Fundu ilmoittaa Velalliselle koronmääräytymisjakson koron jälkikäteen laskulla tai muutoin.

2.3.2 Kiinteä korko

Sopimuskorko pysyy samana koko laina-ajan ja se alkaa Lainan Aktivointipäivästä. Mikäli Lainan Aktivointipäivän ja Lainan Aktivointipäivän mukaisen kuluvan kalenterikuukauden ensimmäisen euriborkoron noteerauspäivän välillä ei ole vähintään yhtä (1) kokonaista Pankkipäivää, viitekoron arvona käytetään Lainan Aktivointipäivän mukaisen kuluvan kalenterikuukauden edeltävän kalenterikuukauden ensimmäisen euriborkoron noteerauspäivän viitekoron arvoa. Mikäli Lainan Aktivointipäivän ja Lainan Aktivointipäivän mukaisen kuluvan kalenterikuukauden ensimmäisen euriborkoron noteerauspäivän välillä on vähintään yksi (1) kokonainen Pankkipäivä, viitekoron arvona käytetään Lainan Aktivointipäivän mukaisen kuluvan kalenterikuukauden ensimmäisen euriborkoron noteerauspäivän viitekoron arvoa. Fundu ilmoittaa Velalliselle koronmääräytymisjakson koron jälkikäteen laskulla tai muutoin pysyvällä tavalla.

2.4 Viivästyskorko

Maksuviivästystapauksissa erääntyneelle saatavalle on suoritettava 16 % vuotuista viivästyskorkoa seitsemän (7) päivän viivästyksen jälkeen eräpäivästä lukien siihen päivään asti, jolloin maksu on FunduTilillä.

Viivästyskorko erääntyy maksettavaksi välittömästi ja se ei vaikuta Lainan sopimuskoron kertymiseen. Viivästykseen lasketaan mukaan eräpäivä eli esimerkiksi Velan eräpäivän ollessa kuukauden 1. päivä, on varojen oltava FunduTilillä viimeistään kuukauden 7. päivänä tai viivästyskorko alkaa juosta eräpäivästä lukien.

2.5 Lisäkorko

Fundulla on oikeus korottaa Velasta maksettavaa sopimuskorkoa lisäkoron määrällä, jos
(a) asiakassuhteen kirjallisesti sovitut perusteet ovat olennaisesti muuttuneet; tai
(b) kohdassa 4.6 (Lainan eräännyttäminen) esitetty erääntymisperuste on olemassa.

Lisäkorko tulee voimaan aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun Fundu on kirjallisesti ilmoittanut Velalliselle lisäkoron perimisestä ja sen perusteesta. Fundu ei ole velvollinen ilmoittamaan lisäkoron perimisestä ja sen perusteesta Takaajalle ja/tai Pantinantajalle.

Fundun oikeus lisäkorkoon lakkaa välittömästi, kun lisäkoron peruste on poistunut. Lisäkoron perimisestä huolimatta Fundulla on oikeus vaatia Velkaa heti maksettavaksi, jos kohdassa 4.6 (Lainan eräännyttäminen) esitetty erääntymisperuste on yhä olemassa.

2.6 Fundusta riippumattomien syiden vaikutus kustannuksiin

Jos lainsäädännön, viranomaispäätöksen tai vastaavan vuoksi Fundun tähän Lainaan liittyvät kustannukset velkasuhteen voimassaoloaikana kasvavat tai Fundun tästä Lainasta saamat tulot vähentyvät, Velallisen on korvattava tähän Lainaan kohdistuva osuus kustannusten kasvamisesta tai tuottojen vähenemisestä. Korvaus peritään erillisenä maksuna tai lisätään vuosittaiseksi prosenttiyksikkömääräksi muutettuna Lainan korkoon. Fundun oikeus edellä mainittuun lisäykseen tai maksuun lakkaa, kun sen peruste on poistunut.

Fundu ilmoittaa Velalliselle muutoksesta ja sen perusteesta kirjallisesti. Fundu ei ole velvollinen ilmoittamaan edellä mainitusta lisäyksestä tai maksusta Takaajalle ja/tai Pantinantajalle.

2.7 Fundun oikeus korottaa sopimuskorkoa

Fundulla on oikeus korottaa Lainasta perittävää korkomarginaalia tai kiinteäkorkoisen Lainan korkoa, jos korotus on perusteltua Fundun lisääntyneiden varainhankinnan kustannusten tai muiden lisääntyneiden kustannusten takia, joita Fundu ei kohtuudella voinut ennakoida Lainasitoumuksen allekirjoitushetkellä.

Korotus voi kuitenkin olla laina-aikana enintään kolme (3) prosenttiyksikköä.

Korkomarginaalia tai kiinteää korkoa voidaan korottaa, kun Lainan tai sen erän nostamisesta tai edellisestä tämän kohdan mukaisesta korkomarginaalin tai kiinteän koron korotuksesta on kulunut vähintään kolme (3) vuotta. Fundu ilmoittaa korotuksesta Velalliselle lähettämällä kirjallisen korotusilmoituksen Velalliselle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa. Jos Fundu korottaa Lainasta perittävää korkomarginaalia tai kiinteää korkoa tämän kohdan perusteella, Velallisella on oikeus korotuksen voimaantuloon asti irtisanoa Velka heti takaisinmaksettavaksi ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittäviä maksuja ja palkkioita. Tämä kohta ei rajoita Fundun kohdan 2.5 (Lisäkorko) tai 2.6 (Fundusta riippumattomien syiden vaikutus kustannuksiin) mukaista oikeutta.

2.8 Maksut ja palkkiot

Fundulla on oikeus periä kulloinkin voimassa olevan yleisen hinnaston mukaiset palvelumaksut ja muut vastaavat Käyttäjältä pidättämällä Käyttäjän FunduTililtä tai laskuttamalla nämä erikseen (Fundun päätöksen mukaisesti). Kulloinkin voimassa oleva yleinen hinnasto sijaitsee Fundun kotisivuilla. Fundulla on oikeus muuttaa maksuja, palkkioita ja vastaavia.

Asiakasvaratilillä oleville varoille ei makseta korkoa.

Tästä Lainasta perittävien allekirjoitushetkellä voimassa olevien palkkioiden perusteet ja määrät, jotka Velallinen, Takaaja ja/tai Pantinantaja on velvollinen maksamaan Fundulle nostaessaan Lainan ja/tai hoitaessaan Rahoitussitoumuksen mukaisia velvoitteita (mukaan lukien rajoituksetta Velan takaisinmaksu Rahoitussitoumuksen mukaisesti Rahoitussitoumuksessa esitetyn aikataulun mukaisesti), ilmenevät Lainasitoumuksesta.

Velallisen on korvattava Fundulle kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat Lainan, sen korkojen ja Lainan hoitoon liittyvien kustannusten perimisestä (mukaan lukien rajoituksetta palkkiot, maksut, huomautuskulut, perintäkulut, oikeudenkäyntikulut ja neuvonantajapalkkiot).

3 LAINANANTAJAN OIKEUDET JA VALTUUTUS SEKÄ TIETOISUUS RISKEISTÄ

3.1 Lainanantajan oikeus saada suoritus

Lainanantajalla on oikeus saada Velalliselta Lainasitoumuksessa yksilöity pääoma korkoineen ja liitännäiskustannuksineen kohdan 4.5 (Lainan takaisinmaksu, korot ja kustannukset) mukaisesti.

3.2 Lainanantajan valtuutus Fundulle

Fundulla on oikeus toimia Lainanantajien lukuun siten kuin joukkolainanhaltijoiden edustajista annetusta laista todetaan. Edellä esitetyn rajoittamatta, Lainanantaja nämä Yleiset ehdot hyväksyessään joko Merkintäsitoumuksen ja/tai Sijoitussopimuksen liitteenä taikka muuten valtuuttaa Fundun edustamaan Lainanantajaa Lainan tiimoilta.

Fundulla, tai sen määräämällä kolmannella osapuolella, on oikeus

(a) nostaa kanteita Lainaa koskevissa asioissa Velallista, Takaajaa ja/tai Pantinantajaa tai kolmansia vastaan ja käyttää Lainaa koskevissa oikeudenkäynneissä puhevaltaa ilman eri valtuutusta Lainanantajilta. Mikäli Velallinen, Takaaja ja/tai Pantinantaja ei suorita sitä mitä tuomiossa on määrätty, Fundu tai Fundun nimeämä kolmas osapuoli voi siirtää lainvoimaisen tuomion ulosottoon. Suorituksen saatuaan Fundu tai Fundun nimeämä kolmas osapuoli tilittää saatavat Lainanantajille siinä suhteessa kuin Lainanantajat lainapääomaan ovat sijoittaneet vähennettynä perintäkuluilla;
(b) hakea Velallisen, Takaajan ja/tai Pantinantajan asettamista konkurssilain (120/2004, muutoksineen) mukaiseen konkurssiin sekä edustaa Lainanantajia ja käyttää näiden puolesta puhevaltaa ja kaikkien Lainanantajien äänimäärää Velallisen, Takaajan ja/tai Pantinantajan konkurssissa ilman eri valtuutusta Lainanantajilta;
(c) hakea Velallinen, Takaajan ja/tai Pantinantajan yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993, muutoksineen) mukaiseen saneerausmenettelyyn, muuhun soveltuvaan kotimaiseen tai ulkomaiseen maksukyvyttömyysmenettelyyn tai vaikutuksiltaan vastaavaan virallismenettelyyn;
(d) puoltaa tai vastustaa Velallisen, Takaajan ja/tai Pantinantajan saneerausmenettelyhakemusta sekä edustaa Lainanantajia ja käyttää puhevaltaa sekä kaikkien Lainanantajien äänimäärää edellä kohdassa (c) mainituissa menettelyissä;
(e) säilyttää Lainalle annettuja vakuuksia, muuttaa ne rahaksi ja muutoin oikeudellisesti määrätä niistä;
(f) toimia Velallisen yhteisörakenteen tai yhteisömuodon muuttamista koskevassa asiassa edustamiaan Lainanantajia sitovasti;
(g) siirtää kaikki Rahoitussitoumuksesta johtuvat saatavat sen määräämälle kolmannelle osapuolelle perittäväksi ja/tai myydä erääntynyt saatava. Perinnän tai saatavan myynnin onnistuessa kokonaan tai osittain Fundu vastaa siitä, että perityt tai myynnistä saadut saatavat suoritetaan takaisin Lainanantajille perintäkulujen pidättämisen jälkeen. Saatavan (velkakirjan) siirto perittäväksi tehdään ilmoituksenvaraisesti siten, että Fundu ilmoittaa Lainanantajalle saatavan siirrosta perintään. Erillistä saatavan perittäväksi siirron hyväksymistä ei edellytetä Lainanantajalta;
(h) vapaan ja laajan harkintansa mukaan lopettaa oikeudenkäynnin, perintätoimien taikka vastaavan jatkamisen, esimerkiksi mikäli Fundu tai Fundun määräämä kolmas osapuoli katsoo, että Velalliselta, Takaajalta ja/tai Pantinantajalta ei saada perityksi saatavia. Fundu ilmoittaa tällaisesta lopettamisesta Lainanantajille, jonka jälkeen jokainen Lainanantaja vastaa saataviensa perinnästä itsenäisesti harkintansa mukaan; ja
(i) ottaa vastaan tiedonantoja Lainanantajien puolesta edellä kohdassa (a)–(h) tarkoitetuissa tapauksissa.

Lainanantajat hyväksyvät ja tiedostavat, etteivät he voi itsenäisesti käyttää Fundulle Merkintäsitoumuksen, Sijoitussopimuksen ja/tai näiden Yleisten ehtojen nojalla annettuja ja/tai siirrettyjä valtuuksia taikka oikeuksia. Lainanantajat sitoutuvat pidättäytymään kaikista toimenpiteistä, jotka ovat, tai voivat olla, päällekkäisiä ja/tai ristiriidassa Merkintäsitoumuksen, Sijoitussopimuksen ja/tai näiden Yleisten ehtojen nojalla Fundulle annettujen ja/tai siirrettyjen valtuutuksien ja/tai oikeuksien.

3.3 Lainanantajan tietoisuus riskeistä

Lainanantaja nämä Yleiset ehdot hyväksyessään vahvistaa tiedostavansa rahan lainaamiseen liittyvät riskit ja sen, että:

(a) lainanantoon liittyy riski erityisesti Velallisen maksukyvystä ja että Lainanantaja voi menettää Lainan pääoman ja sille kertyneen koron osittain tai kokonaan;
(b) osakeyhtiön osakkeenomistajat tai vastuuhenkilöt eivät ilman Takaussitoumusta vastaa henkilökohtaisesti osakeyhtiön velvoitteista;
(c) Lainan mahdollinen Takaaja ei välttämättä pysty maksamaan takausvastuuta kokonaan tai osittainkaan;
(d) Lainanantaja on velvollinen huolellisesti arvioimaan rahoitukseen sisältyvät riskit;
(e) hajauttamalla sijoituksia voi pienentää riskiä, ja
(f) Fundu ei ota mitään suoraa tai välillistä vastuuta Velallisen ja/tai Takaajan maksukyvystä taikka Pantin arvosta ja/tai realisoinnista.

4 LAINANHAKIJAN JA VELALLISEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

4.1 Velallisen myötävaikutusvelvollisuus

Velallisella on velvollisuus oma-aloitteisesti myötävaikuttaa velkasuhteesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseen, antaa Lainanantajan lainapäätöksen kannalta riittävät, oikeat ja luotettavat tiedot. Mikäli Velallinen on antanut virheellistä tietoa tai jättänyt antamatta sellaista tietoa, jolla objektiivisesti arvioituna olisi ollut vähäistä suurempaa vaikutusta riskienarviointiin, vastaa Velallisen Lainasitoumukseen nimen kirjoittanut edustaja Velallisen velasta kuin omastaan yhdessä ja erikseen Velallisen kanssa.

Velallisen velvollisuutena on erityisesti:

(a) huolehtia siitä, että Velallisen tai tämän edustajan Fundulle, Lainanantajalle ja/tai Sijoittajalle antamat velkasuhteeseen liittyvät tiedot ovat oikeita, paikkansapitäviä ja täydellisiä eikä Fundulle, Lainanantajalle ja/tai Sijoittajalle ole jätetty mitään olennaista tietoa antamatta;
(b) huolehtia, että Velallinen ei ole rikkonut Lainasitoumuksen ehtoja;
(c) hankkia toimintaansa varten tarvittavat viranomaisluvat ja noudattaa toiminnassaan lakeja, viranomaispäätöksiä ja -lupia, joiden hankkimatta tai noudattamatta jättäminen voisi vaikuttaa haitallisesti Velallisen kykyyn suoriutua velkasuhteen mukaisista velvoitteistaan;
(d) huolehtia Velallisen liiketoimintaa riittävästi turvaavasta ja kohtuudella edellytettävästä vahinko-, keskeytys- ja muusta vakuutusturvasta;
(e) huolehtia siitä, että velkasuhteeseen perustuvat Velallisen velvoitteet ovat vähintään samassa etuoikeusasemassa kuin Velallisen muut olemassa olevat ja tulevat vakuudettomat velvoitteet, lukuun ottamatta sellaisia velvoitteita, joiden etuoikeusasema perustuu lain pakottavaan säännökseen;
(f) Velallinen, Velallisen konserniin tai tosiasialliseen määräysvaltaan kuuluva yhteisö̈, Velallisen suora tai välillinen omistaja, edellä mainittujen tahojen hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja taikka Velallisen parhaan tietämyksen mukaan johtaja, työntekijä, toiminimenkirjoitukseen oikeutettu tai muu edustaja
(i) ei ole pakotteiden kohteena tai toimi pakotteiden kohteena olevan yksityis- tai oikeushenkilön puolesta;
(ii) noudattaa siihen soveltuvia pakotteita;
(iii) ei suoraan tai välillisesti lainaa, luovuta tai muutoin mahdollista Lainasta saatavien varojen tai Lainan vakuudeksi asetetun omaisuuden käyttö pakotteiden kohteena olevaan liiketoimintaan tai luovuttamista pakotteiden kohteena olevalle yksityis- tai oikeushenkilölle;
(iv) ei tietoisesti mahdollista Lainan osittaistakaan takaisinmaksua pakotteiden alaisesta liiketoiminnasta taikka pakotteiden kohteena olevalta yksityis- tai oikeushenkilöltä saatavilla varoilla; ja

Pakotteilla tarkoitetaan Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamaa, hallinnoimaa, hyväksymää tai toimeenpanemaa pakotetta, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoittavaa toimenpidettä.

(v) sitoutua siihen, että Velallinen tai sen konserniin kuuluva yhteisö ei ilman Fundun etukäteistä kirjallista suostumusta sulaudu toiseen yhteisöön tai toimi vastaanottavana yhteisönä sulautumisessa tai yhdistä toimintaansa toisen yhteisön kanssa perustamalla uusi yhteisö̈ tai purkaudu tai sovi jakautumisesta tai muusta vastaavasta yritysjärjestelystä (mukaan lukien rajoituksetta Yrityskauppa).

Velallisen myötävaikutusvelvollisuuden tulee toteutua joka hetki siihen saakka, kunnes velkasuhteesta johtuvat saatavat ovat kokonaisuudessaan ja lopullisesti maksettu Lainanantajille.

4.2 Velallisen tiedonantovelvollisuus

Lainanhakijalla ja/tai Velallisella on velvollisuus Lainahakemuksen avoinnaoloaikana ja niin kauan kuin mikä tahansa Lainasitoumukseen liittyvä vastuu tai velvoite tai määrä on maksamatta, nostamatta, suorittamatta tai muuten toteuttamatta, oma-aloitteisesti viipymättä toimittaa Fundulle:

(a) Velallisen ja, jos Velallinen muodostaa konsernin, sen konsernin tilintarkastettu tilinpäätös liitetietoineen heti tilinpäätöksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa lain edellyttämästä tilinpäätöksen valmistumisajankohdasta. Fundulla on tarvittaessa oikeus pyytää Velallista toimittamaan tilinpäätösinformaatio laajempana kuin millaisena Velallisen on se kirjanpitolain mukaan laadittava;
(b) Velallisen ja, jos Velallinen muodostaa konsernin, sen konsernin puolivuosittainen (tilikauden H1 ja H2) kassavirtaraportti ja puolivuosittainen (tilikauden H1 ja H2) tulosraportti heti niiden valmistuttua, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa em. asianosaisen tilikauden H1 ja/tai H2 päättymisestä;
(c) ilmoitus Lainan irtisanomisperusteen olemassaolosta välittömästi tultuaan, tai objektiivisesti arvioiden olisi pitänyt tulla, siitä tietoiseksi ja tieto mahdollisista tehdyistä toimenpiteistä sellaisen korjaamiseksi sekä Fundun pyynnöstä kirjallinen vahvistus siitä, ettei Lainan irtisanomisperustetta ole olemassa;
(d) asiakkaan tuntemista koskevan sääntelyn noudattamiseksi kulloinkin tarvittavat asiakirjat ja muut tiedot viipymättä Fundun pyynnöstä;
(e) tieto nimensä, osoitteensa ja muiden yhteystietojensa muutoksista viipymättä;
(f) tiedot liiketoimintaansa olennaisesti vaikuttavista muutoksista (mukaan lukien rajoituksetta Yrityskauppa, yritysmuodon tai toimialan muuttuminen, liike- toiminnan lopettaminen tai sen olennainen laajentaminen tai supistaminen, Velallisen taloudellisen etuyhteyden tai omistuspohjan olennainen muuttuminen, Velallisen olennaiset omistukset ja sitoumukset muissa yhteisöissä, maksuviivästykset ja Velallista koskevat eräännyttämis- ja perintätoimenpiteet sekä yrityssaneeraus- tai konkurssihakemus) etukäteen tai, jos etukäteistä tietoa ei ole, viimeistään muutoksesta tietoiseksi tulemisesta;
(g) muu Velallisen, sen konsernin tai siihen olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä olevan yhteisön tai henkilön taloudellista tilannetta tai liiketoimintaa koskeva tieto, joka on Fundulle tarpeellinen, viipymättä Fundun pyynnöstä;
(h) viipymättä muut tiedot, jotka Velallinen antaa toiselle velkojalleen;
(i) tieto mistä tahansa muusta Velallisen taloudellisessa tai muissa olosuhteissa tapahtuneista muutoksista, joilla voi olla vähäistä suurempi vaikutus Lainanantajan oikeusasemaan ja/tai Velallisen maksukykyyn (mukaan lukien rajoituksetta tieto olennaisista Velallista, sen konserniyhtiötä tai siihen olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä olevaa yhteisöä tai henkilöä koskevista vireillä olevista oikeudenkäynneistä, välimiesmenettelyistä, hallinnollisista menettelyistä tai vastaavista (mukaan lukien rajoituksetta Yrityskauppa)).

4.3 Velvollisuus antaa tietoja pyynnöstä

Lainanhakijan ja/tai Velallisen on Lainahakemuksen avoinnaoloaikana ja niin kauan kuin mikä tahansa Lainasitoumukseen liittyvä vastuu tai velvoite tai määrä on maksamatta, nostamatta, suorittamatta tai muuten toteuttamatta, annettava pyynnöstä Fundulle yksilöityjä tietoja sellaisista seikoista, joilla voi olla Fundun näkemyksen mukaan vaikutusta Velallisen kykyyn suoriutua maksuvelvoitteistaan (mukaan lukien rajoituksetta ajantasaiset kirjanpitoajat ja muu informaatio, jonka hankkimista voidaan perustella Velallisen maksukyvyn arvioimiseksi) sekä asioista, joista takaajilla on oikeus saada takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain (361/1999, muutoksineen) nojalla.

Velallisen on annettava pyydetyt tiedot seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun pyyntö on lähetetty Velallisen Palveluun ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Velallisen on pyynnöstä annettava suostumus taloushallinnon järjestelmätoimittajalle ja/tai kirjanpitotoimistolle Velallista koskevan talousinformaation luovuttamisesta Fundun käyttöön.

Lisäksi Velallinen antaa suostumuksensa, että Fundu saa pyynnöstä tietoa julkiselta rahoittajalta myös salassa pidettävästä tiedosta liittyen sellaisiin projekteihin, joihin Velallinen on hakenut rahaa lainaksi.

4.4 Velallisen yleiskovenantit

Lainanhakija ja/tai Velallinen sitoutuu ja vakuuttaa, ettei se ilman Fundun erillistä kirjallista etukäteissuostumusta (jonka antamisesta Fundu ei voi kieltäytyä ilman perusteltua syytä) Lainahakemuksen avoinnaoloaikana ja niin kauan kuin mikä tahansa Lainasitoumukseen liittyvä vastuu tai velvoite tai määrä on maksamatta, nostamatta, suorittamatta tai muuten toteuttamatta:

(a) lakkaa huolehtimasta siitä, että Velan etuoikeusasema suhteessa sen muihin velvoitteisiin pysyy vähintään samalla etusijalla Velallisen nykyisten ja tulevien vakuudettomien ja ei-takasijaisten velvoitteiden kanssa (lukuun ottamatta velvoitteita, jotka lain pakottavien säännösten nojalla ovat paremmalla etusijalla) kuin se on Rahoitussitoumuksen allekirjoitushetkellä;
(b) ole kokonaan tai osittain osapuolena Yrityskaupassa tai missään muussa yritysjärjestelyssä (mukaan lukien rajoituksetta sulautuminen, jakautuminen, osakekauppa, liiketoimintakauppa, osakevaihto ja muut vastaavat);
(c) ja sen konserniyhtiöt ryhdy olennaisiin liiketoimintansa luonnetta koskeviin muutoksiin tai aloita uutta nykyisestä liiketoiminnasta olennaisesti poikkeavaa liiketoimintaa;
(d) anna tai ole antanut Fundulle, Lainanantajalle ja/tai Sijoittajalle totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja; ja
(e) käytä Lainaa muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on myönnetty.

4.5 Lainan takaisinmaksu, korot ja kustannukset

Lainanhakija ja/tai Velallinen sitoutuu täyttämään oikea-aikaisesti kaikki Lainahakemuksessa ja/tai Lainasitoumuksessa määritellyt velvoitteet kuten huolehtimaan siitä, että Velallisen FunduTilillä on Lainan eräpäivänä riittävä summa Velan takaisinmaksuerää (mukaan lukien rajoituksetta kertynyt korko) ja mahdollisia kustannuksia (mukaan lukien rajoituksetta palkkiot, maksut, huomautuskulut, perintäkulut, oikeudenkäyntikulut ja neuvonantajapalkkiot) varten.

Velallinen vahvistaa, että mahdollinen paperi- tai sähköisen laskun saapumattomuus, pankkiliikenteen viiveet taikka eräpäivän sijoittuminen viikonloppuun tai arkipyhään ei ole peruste olla huolehtimatta Velan takaisinmaksusta oikea-aikaisesti Velan eräpäivänä.

Lainan takaisinmaksu, lainan korot ja mahdolliset kustannukset veloitetaan automaattisesti Velallisen FunduTililtä. Velallisen suoritus katsotaan maksetuksi sinä päivänä, jona se on kirjautunut Velallisen FunduTilille.

Eräännytetyn lainapääoman suorituksen eräpäiväksi katsotaan eräännyttämisilmoituksen päivämäärä.

Mikäli Velallisen FunduTilillä ei ole riittävästi rahavaroja Velan takaisinmaksuhetkellä, Velallisen FunduTili voidaan jäädyttää, jolloin Velallinen ei voi käyttää tiliä eikä Palvelua.

4.6 Lainan eräännyttäminen

Fundulla on oikeus peruuttaa Lainan käyttämätön osuus ja eräännyttää Laina korkoineen ja muut ehtojen mukaisesti maksettavat määrät kokonaan tai osittain välittömästi takaisin maksettavaksi ja realisoida kaikki Lainan vakuudet sekä jäädyttää Velallisen FunduTili, jolloin Velallinen ei voi käyttää tiliä eikä Palvelua, jos:

(a) Lainanhakija ja/tai Velallinen on antanut Lainahakemuksen yhteydessä tai sen jälkeen totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vähäistä merkittävämmin vaikuttaa Fundun päätökseen hyväksyä Lainahakemus Palveluun ja/tai Lainanantajan päätökseen myöntää Laina;
(b) Velallinen syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen, jollaisena pidetään muun ohella yli 14 vuorokauden maksuviivästystä yksittäisenkin maksuerän osalta, Erityisehtojen rikkominen, Lainanhakijan toistuva syyllistyminen vähäisempiin maksuviivästyksiin ja minkä tahansa kohdissa 4.1 (Velallisen myötävaikutusvelvollisuus) – 4.4 (Velallisen yleiskovenantit) esitetyn ehdon rikkominen;
(c) Velallinen ja/tai Takaaja lopettaa liiketoimintansa tai olennaisen osan siitä, poistetaan kaupparekisteristä, olennaisesti supistaa tai muuttaa liiketoimintaansa (mukaan lukien rajoituksetta toimialan muutos toiseksi), Velallisen ja/tai Takaajan omistussuhteissa on tapahtunut olennainen muutos (mukaan lukien rajoituksetta Yrityskauppa) tai Velallisena ja/tai Takaajana olevan henkilöyhtiön vastuunalainen yhtiömies on kuollut;
(d) Velallinen, Takaaja, Velallisen kanssa samaan konserniin kuuluva yhteisö tai Velalliseen olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä oleva yhteisö tai henkilö
(i) on laiminlyönyt minkä tahansa muun maksuvelvoitteen maksamisen Lainanantajalle tai muulle velkojalle eräpäivänä eikä ole korjannut viivästystään kyseistä maksuvelvoitetta koskevassa sopimuksessa sovitun ajan puitteissa ja maksuvelvoite on yhä suorittamatta; tai
(ii) on rikkonut minkä tahansa muun sopimuksen ehtoja, jonka takia maksuvelvoite on eräännytetty tai se voidaan eräännyttää Fundun tai muun velkojan toimesta ennenaikaisesti takaisinmaksettavaksi;
(e) Velallinen, Takaaja, Pantinantaja, Velallisen kanssa samaan konserniin kuuluva yhteisö tai Velalliseen olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä oleva yhteisö tai henkilö haetaan tai hakeutuu itse konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn tai selvitystilaan, lakkauttaa maksunsa, velvoitteet järjestellään uudelleen tai tämä ei kykene maksamaan maksujaan niiden erääntyessä tai myöntää maksukyvyttömyytensä tai todetaan maksukyvyttömäksi;
(f) Velallinen, Takaaja tai Pantinantaja ei noudata sitä vastaan annettua lainvoimaista tuomiota tai hallinnollista määräystä, tai Velallisen, Takaajan tai Pantinantajan velkoja ryhtyy perusteltuihin ulosotto- tai turvaamistoimenpiteisiin tai muihin vastaaviin Velallisen, Takaajan tai Pantinantajan sitoumuksia, varallisuutta, oikeuksia tai tuloja koskeviin perusteltuihin täytäntöönpanotoimiin;
(g) Rahoitussitoumuksesta (mukaan lukien rajoituksetta Lainasitoumus, Takaussitoumus ja/tai Panttaussitoumus) muuttuu Velallisen, Takaajan ja/tai Pantinantajan osalta kokonaan tai osittain lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi;
(h) jos Velallisen, Takaajan, Pantinantajan, Velallisen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön tai muun Velalliseen olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä olevan yhteisön tai henkilön taloudellinen asema heikkenee huomattavasti siten, että Fundu voi katsoa Rahoitussitoumuksen ehtojen mukaisten velvoitteiden täyttämisen vaarantuvan;
(i) jos Velallista, sen konserniin kuuluvaa yhteisöä tai Velalliseen olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä olevaa yhteisöä tai henkilöä kohtaan on vireillä oikeudenkäynti, välimiesmenettely, hallinnollinen tai muu oikeudellinen toimenpide, joka voisi olennaisesti heikentää Velallisen taloudellista asemaa; tai
(j) Pantti muutetaan rahaksi, Pantin vakuuttaminen on laiminlyöty tai Fundu katsoo Pantin arvon heikentyneen olennaisesti Rahoitussitoumuksen allekirjoituspäivän mukaisesta arvostaan tai Fundu havaitsee Velan mukaisen suorittamisen vaarantuvan, eikä Velallinen Fundun erikseen määräämässä vähintään yhden (1) kuukauden määräajassa toimita Fundun hyväksymää lisävakuutta tai maksa Velkaa ennenaikaisesti takaisin.

Velallisen asettaminen konkurssiin eräännyttää kaikki Velan mukaiset maksut välittömästi konkurssiin asettamishetkellä ilman Fundun eri ilmoitusta.

Mikäli Velallisella on useampi kuin yksi Palvelun kautta rahoitettu laina (mukaan lukien rajoituksetta Fundun aiemmin välittämät lainamuotoiset joukkorahoitukset Palvelussa) ja/tai Fundun myöntämä laina, Fundulla tai Fundun määräämällä kolmannella osapuolella on oikeus eräännyttää ja siirtää oikeudelliseen perintään kaikki muutkin Velallisen lainat siinä tapauksessa, että lainan eräännyttämisperusteet täyttyvät Velallisen yhdenkin lainan osalta.

Fundulla on oikeus Rahoitussitoumuksen rikkomistilanteissa ryhtyä kaikkiin muihinkin toimiin Rahoitussitoumuksen ehtojen nojalla, kuten toimiin Takaajaa ja/tai Pantinantajaa vastaan sekä kaikkiin muihinkin Rahoitussitoumuksen ja sen liitteiden mukaisiin toimiin ja menettelyihin.

4.7 Ennenaikainen takaisinmaksu ja maksuohjelman muutokset

Mikäli Lainasitoumuksessa ei ole muuta mainittu, Velallinen voi maksaa koko jäljellä olevan lainapääoman kokonaisuudessaan takaisin ennen Velan takaisinmaksun viimeistä eräpäivää, jolloin korko määräytyy todelliselta laina-ajalta Lainan Aktivointipäivästä lukien. Velasta ei ole mahdollista tehdä osittaisia lisälyhennyksiä ilman Fundun suostumusta.

Velallisen tulee ilmoittaa Velan ennenaikaisesta takaisinmaksusta viimeistään vähintään viisi (5) Pankkipäivää ennen takaisinmaksua. Lainan on kuitenkin oltava voimassa vähintään yhden (1) kuukauden ajan Lainan Aktivointipäivästä.

Velan takaisinmaksun aikaistamisesta ja/tai muista maksuohjelman muutoksista Fundu veloittaa Velalliselta Fundun kulloinkin voimassa olevan yleisen hinnaston mukaisen käsittely- ja/tai palvelumaksun.

4.8 Velallisen oikeus poikkeukselliseen eräännyttämiseen

Velallisella on oikeus eräännyttää Velka ennenaikaisesti takaisinmaksettavaksi Fundun tähän velkasuhteeseen kohdistuvan olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella tai jos Fundu korottaa Lainasta perittävää korvausta kohdan 2.6 (Fundusta riippumattomien syiden vaikutus kustannuksiin) mukaisesti. Tällöin Velallinen ei ole velvollinen maksamaan Fundulle Velan ennenaikaisesta maksamisesta aiheutuvia Fundun kulloinkin voimassa olevan yleisen hinnaston mukaista käsittely- ja/tai palvelumaksua.

Velallisen on ilmoitettava edellä mainitusta Velan ennenaikaisesta takaisinmaksusta ja eräännyttämisen perusteesta Fundulle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen takaisinmaksamista.

5 TAKAAJAN VELVOLLISUUDET JA OIKEUDET

5.1 Takaussitoumus

Takauksella tarkoitetaan sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja (Takaaja) ottaa vastatakseen velkojalle (Lainanantaja) toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön (Velallisen) velvoitteista (päävelasta, sen koroista ja liitännäiskustannuksista).

Takaaja voi antaa Takaussitoumuksen myös Palvelussa Fundun erillisen päätöksen perusteella. Takaussitoumuksen voi antaa euromääräisesti rajoitettuna. Tällöin Takaaja vastaa Velasta rajoitettuun euromäärään saakka. Jos ei lainakohtaisessa Takaussitoumuksessa ole muuta sovittu, Takaus on Omavelkainen Takaus, jonka mukaan Takaaja vastaa Velasta kuin omastaan. Takaus koskee Lainan pääoman lisäksi myös korkoja ja muita liitännäiskustannuksia (mukaan lukien rajoituksetta palkkiot, maksut, huomautuskulut, perintäkulut, oikeudenkäyntikulut ja neuvonantajapalkkiot), eikä siinä huomioida mitään mahdollisia Velallisen velkajärjestelyjä (mukaan lukien rajoituksetta akordi) tai vastaavia.

Takaaja tiedostaa, että oikeushenkilöiden taloudellisten vastuiden takaamiseen liittyy huomattavia riskejä.

5.2 Suorituksen vaatiminen takaajalta

Mikäli mikä tahansa Velan osa on kokonaan tai osittain erääntynyt (mukaan lukien rajoituksetta kohdan 4.6 (Lainan eräännyttäminen) mukaiset eräännyttämistoimet), voidaan koko Velka vaatia välittömästi maksettavaksi Takaajalta.

Saneerausmenettelyn alkaminen ei estä Velan perimistä Takaajalta eikä irtisanomasta tai muuten eräännyttämästä Velkaa Takaajan osalta, ja Takaaja hyväksyy ja vahvistaa Takauksen annetun liike- tai siihen rinnastettavassa toiminnassa.

Fundulla on oikeus siirtää Takauksesta johtuva saatava Fundun määräämälle kolmannelle osapuolelle perittäväksi joko kokonaan tai osittain.

5.3 Takaajan oikeus saada tietoja

Takaajalla on pyynnöstä oikeus saada Fundulta Velkaa koskevia tietoja.

Fundun on Takauksen voimassa ollessa pyynnöstä ilmoitettava Yksityistakaajalle sellaisista Velallisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn vaikuttavista seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä Yksityistakaajalle. Tiedonantovelvollisuus koskee vain sellaisia seikkoja, jotka ovat Fundun tiedossa ja jotka voidaan ilmoittaa Yksityistakaajalle ilman eri selvitystoimenpiteitä taikka jotka Fundu voi hankkia sen käytettävissä olevasta luottotietorekisteristä tai Rahoitussitoumuksen ehtojen mukaisesti Velalliselta. Fundulla on oikeus saada Yksityistakaajalta kohtuullinen korvaus tietojen luovuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Fundulla ei ole velvollisuutta ilmoittaa Takaajalle Velan maksuviivästyksistä takauksesta ja vieras-velkapanttauksesta annetun lain (361/1999, muutoksineen) mukaisesti.

5.4 Takaajan ilmoitusvelvollisuus

Takaajan on Takauksen voimassaoloaikana annettava pyynnöstä Fundulle yksilöityjä tietoja sellaisista seikoista, joilla voi olla Fundun näkemyksen mukaan vaikutusta Takaajan kykyyn suoriutua maksuvelvoitteistaan (mukaan lukien rajoituksetta ajantasaiset kirjanpitoajat ja muu informaatio, jonka hankkimista voidaan perustella Takaajan maksukyvyn arvioimiseksi).

5.5 Maksun peräytyminen

Takaus on Velan maksusta huolimatta voimassa, jos Velan maksu peräytetään takaisinsaannista konkurssipesään, yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain säännösten tai tuomioistuimen muun päätöksen perusteella tai muusta vastaavasta syystä.

5.6 Oikeus vapauttaa muut takaajat ja pantinantajat

Fundulla on oikeus ilman Takaajan suostumusta vapauttaa Velan mahdolliset muut Takaajat ja/tai Pantinantajat ilman, että vastuuseen jäävän Takaajan vastuu Funduun ja/tai Lainanantajiin nähden lisääntyy tai vähenee Takaussitoumuksessa sovitusta. Mahdollisten muiden Takaajien ja/tai Pantinantajien vapauttaminen ei kuitenkaan vaikuta ao. osapuolten keskinäisiin takautumisoikeuksiin.

5.7 Lainan ennenaikainen eräännyttäminen Takaajan toimesta

Takaajalla ei ole oikeutta ilman Fundun erillistä kirjallista suostumusta eräännyttää Lainaa korkoineen ja muita ehtojen mukaisesti maksettavia määriä ennenaikaisesti Velallisen sopimusrikkomuksen perusteella.

6 PANTINANTAJAN JA PANTINHALTIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET SEKÄ PANTINSAAJIEN VALTUUTUS PANTINHALTIJALLE

6.1 Panttivastuun laajuus

Pantinantajan vastuu kattaa Pantin arvon ja sen tuoton. Tuottoa ovat muun muassa korkotulo, osinko, vuokratulo huoneistosta, jonka hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat Panttina ja vuokratulo Panttina olevan kiinnityksen kohteesta. Panttaus kattaa myös Panttauksen kohteena olevan omaisuuden sijaan tulleen tai sen perusteella saadun omaisuuden.

Panttaus kattaa myös Pantin nojalla annettavan omaisuuden, mukaan lukien rajoituksetta merkintäoikeudet, optiot, erityiset oikeudet ja muut arvopaperit sekä merkintäoikeuden perusteella rahastoannissa ja uusmerkinnässä merkityt osakkeet.

Jos vierasvelkapantinantaja on Pantinhaltijan nimenomaisella suostumuksella maksanut Velkaa, maksu vähentää panttivastuun määrää.

6.2 Pantinsaajien valtuutus Pantinhaltijalle

Pantinsaajat valtuuttavat Pantinhaltijan puolestaan ja lukuunsa asiamiehenä säilyttämään ja hallinnoimaan Panttia sekä mahdollisesti realisoimaan sen Rahoitussitoumuksen, Sijoitussopimuksen ja/tai näiden Yleisten ehtojen mukaisesti. Pantinhaltijalla on kuitenkin velvollisuus ryhtyä realisointitoimiin ainoastaan Pantinsaajien yhteisesti antamasta nimenomaisesti ohjeesta.

Pantinhaltijalla Rahoitussitoumuksen, Sijoitussopimuksen ja/tai näiden Yleisten ehtojen perusteella olevat velvollisuudet ovat luonteeltaan yksinomaan mekaanisia ja hallinnollisia. Pantinsaajat sitoutuvat huolehtimaan siitä, että Pantinhaltija saa kulloinkin riittävät tiedot suorittaakseen Pantinhaltijalle Rahoitussitoumuksen, Sijoitussopimuksen ja/tai näiden Yleisten ehtojen mukaan kuuluvat tehtävät. Pantinhaltijalla on oikeus luottaa Pantinsaajilta saamiensa ohjeiden ja tietojen oikeellisuuteen, eikä Pantinhaltija ole vastuussa sanottujen ohjeiden ja tietojen oikeellisuudesta, täsmällisyydestä ja/tai täydellisyydestä.

Pantinhaltijan velvollisuudet rajoittuvat Rahoitussitoumuksessa, Sijoitussopimuksessa ja/tai näissä Yleisissä ehdoissa nimenomaisesti sovittuihin. Pantinhaltijalla Rahoitussitoumuksen, Sijoitussopimuksen ja/tai näiden Yleisten ehtojen perusteella oleva korvausvastuu Pantinsaajia ja Pantinantajaa kohtaan rajoittuu välittömiin vahinkoihin, jotka Pantinhaltija on aiheuttanut tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta Rahoitussitoumuksen, Sijoitussopimuksen ja/tai näiden Yleisten ehtojen mukaisia tehtäviä hoitaessaan. Mikäli Pantinhaltija realisoi vakuuden, ei sillä ole vastuuta realisoinnin tuloksesta, ajankohdasta, kuluista, mahdollisista aiemmista tai myöhemmistä hintamuutoksista tai muista realisointiin liittyvistä toimista tai mahdollisesta toimimatta jättämisestä.

6.3 Panttauksen realisointi

Mikäli mikä tahansa Velan osa, josta Pantti on vakuutena, on kokonaan tai osittain erääntynyt, Pantinhaltijalla on oikeus Pantinantajaa (tai Pantinsaajaa) enempää kuulematta ja kohdistamatta Pantinantajaan erillistä eräännyttämistointa, tuomiota tai päätöstä hakematta taikka laissa säädettyjä muodollisuuksia noudattamatta (mukaan lukien rajoituksetta kauppakaaren (3/1734, muutoksineen) 10 luvun 2 §:n määräykset) muuttaa Pantti rahaksi parhaaksi katsomallaan tavalla Pantinsaajien puolesta ja lukuun sekä tilittää Pantista saadut rahat Pantinsaajille.

Mikäli Pantinhaltija joutuu realisoimaan Pantin, sillä on oikeus periä Velalliselta realisoinnista aiheutuvat kulut. Mikäli realisoinnista aiheutuvia kuluja ei saada perittyä Velalliselta neljäntoista (14) päivän kuluessa toimeksiannosta, voidaan realisointikulut pidättää Pantin myymisestä tulleista varoista.

Jos Pantti on annettu Pantinhaltijalle Pantinsaajien edustajana vakuudeksi kahden tai useamman eri velallisen sitoumuksista tai yhden velallisen useamman sitoumuksen vakuudeksi, Pantinhaltijalla on oikeus määrätä, minkä ja kenen saatavan suoritukseksi Panttia käytetään.

Jos Pantteja on useampia kuin yksi, Pantinhaltija saa määrätä, missä järjestyksessä ne muutetaan rahaksi. Pantinhaltijan ei tarvitse ensin muuttaa rahaksi Velallisen antamaa Panttia. Samoin Pantinhaltija saa määrätä, hakeeko se saatavansa mahdollisilta Takaajilta tai joltakin heistä vai muuttaako se ensin Pantit tai jonkun niistä rahaksi.

6.4 Pantin säilytys ja hoito

Pantinantajan velvollisuutena on (soveltuvin osin)

(a) hoitaa vakuutena olevaa omaisuutta siten, ettei sen arvo alene riittämättömän huolenpidon vuoksi tai muutoin Pantinantajan toimenpiteiden tai laiminlyöntien vuoksi sekä huolehtia muista vastaavista omaisuuteen liittyvistä velvoitteista;
(b) huolehtia vakuutena olevan omaisuuden riittävästä vakuuttamisesta sekä maksaa omaisuuteen kohdistuvat erääntyneet vakuutusmaksut, vuokrat, yhtiövastikkeet ja muut vastaavat maksut; ja
(c) huolehtia kaikista muista vastaavista velvoitteista.

Pantinhaltija on velvollinen säilyttämään Panttia hyvin (soveltuvin osin), mutta ei hoitamaan sitä. Lisäksi Pantinhaltijalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, ryhtyä

(d) vakuutena olevan omaisuuden säilyttämiseksi tarpeellisiin toimiin, esimerkiksi tilin tai arvo-osuustilin avaamiseen;
(e) Pantattujen arvopapereiden irtisanomisen tai vaihtamisen taikka niihin liittyvien kuponkien erääntymisen vuoksi tarvittaviin toimenpiteisiin;
(f) arvo-osuusmuotoista Panttia koskeviin lainsäädännön mukaisiin toimenpiteisiin;
(g) vaihtaa kiinnitetty velkakirja panttikirjaksi, uudistaa kiinnitys tai muutoin estää panttina olevan sitoumuksen vanhentuminen tai muu raukeaminen;
(h) ryhtyä kohdassa 6.4(a)–(c) tarkoitettuihin toimiin, jollei Pantinantaja ole huolehtinut velvollisuuksiensa täyttämisestä; sekä
(i) ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin panttioikeuden ja Pantin arvon säilyttämiseksi.

Pantinantaja ja Velallinen vastaavat kaikista Pantin säilyttämiseen ja hoitoon liittyvistä kustannuksista (mukaan lukien rajoituksetta kustannukset toimenpiteistä, jotka Pantinhaltija on tehnyt Pantinantajan puolesta tämän laiminlyötyä kohdan 6.4(a)–(c) mukaiset velvollisuutensa). Pantinhaltijalla on oikeus periä ja veloittaa (joko pidättämällä FunduTililtä tai laskuttamalla nämä erikseen) edellä esitetyt kustannukset kokonaan tai osittain Pantinantajalta ja/tai Velalliselta ilman eri sitoumusta (Pantinhaltijan päätöksen mukaisesti).

6.5 Pantinantajan oikeus saada tietoja

Fundulla ei ole velvollisuutta ilmoittaa Pantinantajalle Velan maksuviivästyksistä takauksesta ja vieras-velkapanttauksesta annetun lain (361/1999, muutoksineen) mukaisesti.

6.6 Veroseuraamukset

Pantinantaja vastaa kaikista Panttiin liittyvistä veroseuraamuksista.

6.7 Maksun peräytyminen

Panttaus on Velan maksusta huolimatta voimassa, jos Velan maksu peräytetään takaisinsaannista konkurssipesään, yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain säännösten tai tuomioistuimen muun päätöksen perusteella tai muusta vastaavasta syystä.

6.8 Oikeus vapauttaa muut pantinantajat ja/tai takaajat

Fundulla on oikeus ilman Pantinantajan suostumusta vapauttaa Velan mahdolliset muut Pantinantajat ja/tai Takaajat ilman, että vastuuseen jäävän Pantinantajan vastuu Funduun ja/tai Lainanantajiin nähden lisääntyy tai vähenee Panttaussitoumuksessa sovitusta. Mahdollisten muiden Pantinantajien ja/tai Takaajien vapauttaminen ei kuitenkaan vaikuta ao. osapuolten keskinäisiin takautumisoikeuksiin. Pantinantajalla ei ole subrogaatio-oikeutta suhteessa muihin vakuudenantajiin.

6.9 Lainan ennenaikainen eräännyttäminen Pantinantajan toimesta

Pantinantajalla ei ole oikeutta ilman Fundun erillistä kirjallista suostumusta eräännyttää Lainaa korkoineen ja muita ehtojen mukaisesti maksettavia määriä ennenaikaisesti Velallisen sopimusrikkomuksen perusteella.

7 MUUT SOPIMUSEHDOT

7.1 Maksusuoritusten kohdentaminen

Fundu kohdistaa Velalliselta, Takaajalta, Pantista, konkurssipesän jako-osuutena, yrityssaneerauksen maksuohjelmasta, ulosoton kautta saadut suoritukset tai muulla vastaavalla tavalla saadut suoritukset Lainan pääomaan, vuosi-, viivästys- ja lisäkorkoihin ja muihin mahdollisiin liitännäiskustannuksiin (mukaan lukien rajoituksetta palkkiot, maksut, huomautuskulut, perintäkulut, oikeudenkäyntikulut ja neuvonantajapalkkiot) parhaaksi katsomallaan tavalla Lainanantajia yhdenvertaisesti kohdelle (soveltuvin osin).

7.2 Ilmoitukset

Kaikki ilmoitukset, jotka on tehty Käyttäjälle suoraan Palveluun tai jotka on lähetetty Lainanhakijan, Lainanantajan, Pantinantajan, Sijoittajan, Takaajan ja/tai Velallisen ilmoittamiin (mukaan lukien rajoituksetta Palvelussa jätetyt yhteystiedot) yhteystietoihin (mukaan lukien rajoituksetta sähköposti), katsotaan päteviksi.

Toimitettaessa ilmoitus osapuolelle hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen samana arkipäivänä ilmoituksen lähettämisestä. Toimitettaessa ilmoitus Käyttäjälle Palveluun katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen samana arkipäivänä ilmoituksen lähettämisestä Palveluun. Kaikki postitse lähetetyt ilmoitukset katsotaan vastaanotetuksi viimeistään seitsemäntenä (7.) vuorokautena niiden lähettämisestä lukien. Henkilökohtaisesti annetut ilmoitukset katsotaan vastaanotetuksi sillä hetkellä, kun ne on annettu.

Osapuolen tulee ilmoittaa muuttuneista yhteystiedoista (mukaan lukien rajoituksetta nimenmuutokset) välittömästi ja kukin Osapuoli on vastuussa ilmoittamiensa ja/tai Palveluun jättämiensä yhteystietojen ajantasaisuudesta (mukaan lukien rajoituksetta tiedoksiannon saapumattomuus vanhentuneiden yhteystietojen vuoksi).

7.3 Käyttäjien salasanat

Käyttäjä on velvollinen säilyttämään salasanansa huolellisesti ja Käyttäjä on vastuussa tunnustensa (mukaan lukien rajoituksetta salasana) asiattomasta käytöstä. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Fundulle välittömästi kirjallisesti, mikäli havaitsee, tai objektiivisesti arvioiden olisi pitänyt havaita, tunnustensa (mukaan lukien rajoituksetta salasana) päätymisestä kolmannelle osapuolelle.

7.4 Tietosuoja

Fundulla on oikeus tallentaa Käyttäjien tietoja asiakasrekisteriin. Fundulla on oikeus käyttää tietoja asiakassuhteen hoitoon, ylläpitoon ja suoramarkkinointiin, sekä luovuttaa tietoja kolmannelle markkinointitarkoituksiin Suomessa sovellettavan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Asianosaisella on oikeus kieltää suoramarkkinointi ja henkilötietojen luovutus ilmoittamalla tästä Fundulle.

7.5 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Fundulla on oikeus luovuttaa omasta aloitteestaan osapuolia koskevia tietoja keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle taikka vastaavilla viranomaistahoille lainsäädännössä edellytetyllä tavalla.

7.6 Muutokset ja oikeuksien käyttäminen

Rahoitussitoumusta voidaan muuttaa tai täydentää vain kirjallisesti, eikä osapuoli voi vedota suullisesti tai hiljaisesti väitetyksi tapahtuneeseen Merkintäsitoumuksen, Rahoitussitoumuksen ja/tai Sijoitussopimuksen muutokseen tai täydennykseen.

Edellä esitetystä huolimatta Fundulla on oikeus muuttaa Rahoitussitoumuksen ja/tai Sijoitussopimuksen ehtoja pysyvällä tavalla ilmoittamalla muutoksista Velalliselle, Takaajalle, Pantinantajalle, Lainanantajalle ja/tai Sijoittajalle (soveltuvin osin) etukäteen silloin, kun (i) Fundu on oikeutettu muutokseen Rahoitussitoumuksen ja/tai Sijoitussopimuksen (mukaan lukien rajoituksetta liitteet) nojalla ja/tai (ii) muutos ei lisää ao. osapuolen velvollisuuksia eikä vähennä tämän oikeuksia tai johtuu lain muutoksesta, viranomaisen päätöksestä tai vastaavasta. Muutoksesta tulee ilmoittaa vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa, mikäli vain mahdollista.

Muutos tulee voimaan ilman Velallisen, Takaajan, Pantinantajan, Lainanantajan ja/tai Sijoittajan (soveltuvin osin) hyväksyntää, kun muutos johtuu lain muutoksesta, viranomaisen päätöksestä tai vastaavasta. Muussa tilanteessa Velallisen, Takaajan, Pantinantajan, Lainanantajan ja/tai Sijoittajan katsotaan hyväksyneen Fundun ehdottamat ehtojen muutokset, ellei ao. osapuoli muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä kirjallisesti vastusta niitä. Mikäli Velallinen vastustaa muutosta, hänen on maksettava Velka takaisin kohdan 4.8 (Velallisen oikeus poikkeukselliseen eräännyttämiseen) mukaisesti.

Fundu ja Velallinen voivat sopia Lainasitoumuksen ehtojen (mukaan lukien rajoituksetta maksuohjelman muutokset) muuttamisesta Ilman Takaajan, Pantinantajan, Lainanantajan ja/tai Sijoittajan suostumusta.

Osapuoli ei menetä oikeuttaan vedota toisen osapuolen sopimusrikkomukseen, sopimuksen (mukaan lukien rajoituksetta Rahoitussitoumus ja/tai Sijoitussopimus) oikeaan tulkintaan tai sopimuksesta (mukaan lukien rajoituksetta Rahoitussitoumus ja/tai Sijoitussopimus) seuraavaan oikeusvaikutukseen, ellei osapuoli kirjallisesti ilmoita luopuvansa tällaisesta oikeudesta. Osapuolen mahdollinen oikeudesta luopuminen koskee vain kyseisessä ilmoituksessa yksilöityä sopimusrikkomusta tai muuta seikkaa, eikä se estä osapuolta vaatimasta muilta osin sopimuksen (mukaan lukien rajoituksetta Rahoitussitoumus ja/tai Sijoitussopimus) noudattamista.

Edellä esitetty kunkin ao. osapuolen oikeus kohdistuu

(a) Velallisen osalta Lainasitoumukseen;
(b) Takaajan osalta Takaussitoumukseen;
(c) Pantinantajan osalta Panttaussitoumukseen;
(d) Lainanantajan osalta Sijoitussopimukseen;
(e) Sijoittajan osalta Merkintäsitoumukseen; ja
(f) Fundun osalta Rahoitussitoumukseen.

7.7 Tulkinta

Rahoitussitoumusta, Sijoitussopimusta ja/tai näitä Yleisiä ehtoja ei tulkita avoimessa tulkintatilanteessa kenenkään osapuolen vahingoksi sen perusteella, että kyseinen osapuoli olisi kyseisen kohdan ja/tai ehdon laatinut tai ehdottanut.

Rahoitussitoumuksen, Sijoitussopimuksen ja/tai näiden Yleisten ehtojen otsikot, numeroinnit ja niihin viittaukset ovat vain viitteellisiä ja viittaamista helpottavia, eivätkä ne millään tavalla rajoita tai vaikuta Rahoitussitoumuksen, Sijoitussopimuksen ja/tai näiden Yleisten ehtojen määräysten merkitykseen ja/tai tulkintaan.

7.8 Sopimuksen siirtäminen

Velallisella, Takaajalla, Pantinantajalla, Lainanantajalla ja/tai Sijoittajalla ei ole oikeutta siirtää Rahoitussitoumusta, Sijoitussopimusta ja/tai Merkintäsitoumusta kolmannelle.

Fundulla on oikeus siirtää Rahoitussitoumus ja/tai Sijoitussopimusta ilman muiden osapuolten suostumusta kolmannelle osapuolelle (mukaan lukien rajoituksetta oikeus siirtää liiketoimintakaupan yhteydessä tai muutoin, oikeus myydä erääntynyt saatava tai siirtää saatava taikka siirto perintää varten), mihin Velallinen, Takaaja, Pantinantaja, Lainanantaja ja/tai Sijoittaja on antanut Rahoitussitoumuksen, Sijoitussopimuksen ja/tai Merkintäsitoumuksen allekirjoituksella valtuutuksen ja siirto-oikeuden.

Lisäksi Fundulla on Pantinhaltijana oikeus siirtää tai jakaa Pantti Velan siirron yhteydessä sekä sopia siitä, miten Pantti saatavan siirron jälkeen kattaa Pantinsaajan ja siirron saajan saatavan. Pantinantajan vastuu ei siirron tai jaon takia lisäänny.

7.9 Sopimuksen irtisanominen

Fundulla on oikeus irtisanoa Rahoitussitoumus kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa irtisanomisilmoituksen antamisesta lukien. Irtisanomisaika pitenee sitä aikaa vastaavasti, jolloin Velallisella, Takaajalla ja/tai Pantinantajalle on avoimia Rahoitussitoumuksen mukaisia sitoumuksia. Velallinen, Takaaja ja/tai Pantinantaja ei kuitenkaan voi tehdä uusia sitoumuksia irtisanomisilmoituksen jälkeen.

7.10 Tietojen luovuttaminen

Fundulla on oikeus luovuttaa ja hankkia Käyttäjää koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, Rahoitussitoumuksen, Sijoitussopimuksen ja/tai näiden Yleisten ehtojen mukaisesti.

Fundulla on oikeus, mutta ei velvollisuutta (ellei pakottavasta lainsäädännöstä toisin johdu), ilmoittaa Takaajalle ja/tai Pantinantajalle Velallisen maksukykyyn vaikuttavista seikoista tai seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä Takaajalle ja/tai Pantinantajalle.

Fundulla tai Fundun määräämällä kolmannella osapuolella on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä on oikeus rekisteröidä maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli Velallisen ja/tai Takaajan maksu on viivästynyt yli 14 vuorokautta eräpäivästä.

7.11 Yleisvelvoite

Lainanhakija, Velallinen, Takaaja ja/tai Pantinantaja sitoutuvat, välillisesti ja välittömästi, allekirjoittamaan ja saattamaan voimaan asiakirjoja sekä toimimaan tavalla, jota Lainahakemuksen ja/tai Rahoitussitoumuksen määräysten ja ehtojen toteuttaminen edellyttää, sekä toimillaan muutoinkin myötävaikuttamaan Lainahakemuksen ja/tai Rahoitussitoumuksen kannalta tarpeellisiin toimiin Fundun vaatimalla tavalla.

7.12 Kuittaus

Fundulla on oikeus käyttää FunduTilillä olevia Velallisen ja/tai Takaajan varoja tai muita Velallisen ja/tai Takaajan saatavia kyseiseltä yhteisöltä Velan ehtoihin perustuvien erääntyneiden ja maksamatta olevien saataviensa kuittaukseen riippumatta siitä, ovatko kyseiset varat tai saatavat erääntyneitä, vastakkaisia tai missä valuutassa ne ovat.

Fundu ilmoittaa kuittaamisesta Velalliselle ja/tai Takaajalle viipymättä. Jos kyseiset varat tai saatavat ovat eri valuutassa kuin Fundun saatavat Velalliselta ja/tai Takaajalta, Fundulla on oikeus vaihtaa joko varat tai saatavat Velalliselta ja/tai Takaajalta vaihtokurssiin, jonka se katsoo heijastavan markkinoilla vallitsevia valuuttakursseja.

7.13 Sopimusehtojen erillisyys

Jos jokin Rahoitussitoumuksen, Sijoitussopimuksen ja/tai Merkintäsitoumuksen ehdoista on tai muuttuu sovellettavan lain, viranomaismääräyksen ja/tai muun vastaavan nojalla joltain osin lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta Rahoitussitoumuksen, Sijoitussopimuksen ja/tai Merkintäsitoumuksen muiden ehtojen lainmukaisuuteen, pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

7.14 Fundun toiminnan päättyminen

Mikäli Fundun toiminta jostain syystä päättyy tai liiketoiminta loppuu, uusia Merkintäsitoumuksia ei voi enää tehdä, ja kaikki voimassaolevien Lainojen takaisinmaksut ohjataan tietojärjestelmässä kulkevaksi suoraan Lainanantajan pankkitilille.

8 VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUS

8.1 Velallisen, Takaajan ja/tai Pantinantajan vahingonkorvaus

Velallinen, Takaaja ja Pantinantaja sitoutuvat, yksin ja yhdessä, korvaamaan Fundulle (mukaan lukien rajoituksetta Fundun toimiessa Pantinsaajana ja/tai Pantinhaltijana) kaikki sellaiset Fundulle ja/tai Pantinsaajille aiheutuvat vahingot, kustannukset ja vastuut, jotka johtuvat Velallisen, Takaajan ja/tai Pantinantajan (tai sen toimihenkilöiden, työntekijöiden, johtajien, asiamiesten tai edustajien) Rahoitussitoumuksen ehtojen vastaisista toimista ja/tai huolimattomuudesta Rahoitussitoumuksen mukaisten tehtävien hoitamisessa (mukaan lukien rajoituksetta vahingot, joita Fundulle ja/tai Pantinsaajille aiheutuu Velallisen, Takaajan ja/tai Pantinantajan antamien virheellisten tietojen johdosta).

8.2 Vastuunrajoitus

Fundu (mukaan lukien rajoituksetta Fundun toimiessa Pantinhaltijana) ei vastaa mistään välillisistä eikä epäsuorista vahingoista taikka sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu lakosta, saarrosta, sulusta, boikotista, tulipalosta, luonnonmullistuksesta, sodasta, kapinasta, poikkeustilasta, laajasta häiriöstä tietoliikenne- tai sähköverkossa, terrori-iskusta, viranomaisen pakkotoimesta, muusta oikeustoimesta tai muusta vastaavasta olosuhteesta, vaikka se ei Fundua suoranaisesti koskisikaan tai vaikka Fundu itse olisi siinä osallisena. Fundu ei myöskään ole vastuussa vahingosta, jos Rahoitussitoumukseen, Sijoitussopimukseen ja/tai Merkintäsitoumukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin laissa säädettyjä Fundun velvollisuuksia.

Rajoittamatta mitään muuta, Fundu (mukaan lukien rajoituksetta Fundun toimiessa Pantinhaltijana) ei ole vastuussa mistään toimista tai laiminlyönneistä tai vahingoista, jollei niitä ole aiheutettu törkeällä huolimattomuudella tai tahallisesti.

Fundulla ei myöskään ole vastuuta realisoinnin tuloksesta, ajankohdasta, kuluista, mahdollisista aiemmista tai myöhemmistä hintamuutoksista tai muista realisointiin liittyvistä toimista tai mahdollisesta toimimatta jättämisestä, mikäli Fundu Pantinhaltijana realisoi vakuuden. Fundulle ei missään tilanteessa synny vastuuta sellaisten toimenpiteiden johdosta, joihin se Pantinsaajien kehotuksesta ryhtyy (tai jättää ryhtymättä).

Fundun vastuun kokonaismäärä on rajoitettu kaikissa tapauksissa 50.000,00 euroon.

9 SOVELLETTAVA LAKI

Rahoitussitoumukseen, Sijoitussopimukseen, Merkintäsitoumukseen ja/tai näihin Yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia (lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita) siltä osin kuin Rahoitussitoumuksessa, Sijoitussopimuksessa ja/tai Merkintäsitoumuksessa ei ole toisin sovittu.

10 ERIMIELISYYDET

Rahoitussitoumukseen, Sijoitussopimukseen, Merkintäsitoumukseen ja näihin Yleisiin ehtoihin liittyvät kaikki riita-asiat ratkaistaan Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa myös Lainanhakijan, Lainanantajan, Sijoittaja, Takaajan ja/tai Pantinantajan osalta ja koskien myös tilanteita, joissa saatava on siirretty kolmannelle perintää varten.

11 VOIMAANTULO

Nämä Yleiset ehdot sitovat ja velvoittavat Käyttäjää siitä päivästä lukien, kun Käyttäjä on allekirjoittanut ja/tai hyväksynyt nämä Yleiset ehdot Palvelussa.

Rahoitussitoumus sitoo ja velvoittaa (i) Velallista, Takaajaa ja Pantinantajaa (soveltuvin osin) siitä päivästä lukien, kun ao. osapuoli allekirjoittaa Rahoitussitoumuksen ja (ii) Fundua siitä päivästä lukien, kun kaikki edellä kohdassa (i) esitetyt osapuolet (soveltuvin osin) ovat allekirjoittaneet Rahoitussitoumuksen, kaikki kohdan 2.2 (Lainan nostaminen ja sen edellytykset) mukaiset edellytykset täyttyvät ja Laina on aktivoitu kirjaamalla Laina Lainanhakijan FunduTilille.

Sijoitussopimus ja/tai Merkintäsitoumus sitoo ja velvoittaa (i) Sijoittajaa siitä päivästä lukien, kun Sijoittaja allekirjoittaa kyseessä olevan asiakirja ja (ii) Fundua siitä päivästä lukien, kun kyseessä oleva Lainarahoituskierros on päättynyt ja laina on aktivoitu kirjaamalla Laina Lainanhakijan FunduTilille.