Fundu Oy:N TEKNINEN HENKILÖREKISTERI

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12

Laatimispäivä 17.4.2018

1 REKISTERINPITÄJÄ

Nimi:
Y-tunnus:
Osoite:
Fundu Oy
2576058-3
Jokipiintie 230, 61280 JOKIPII

 

Muut yhteystiedot

Info puh:
Info s-posti:
+358 20 7352 999
info@fundu.fi

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Sakari Korpela (CIO / tietosuojavastaava)

 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

S-posti:
Puh:
Osoite:
tietosuoja@fundu.fi
+358 400 746 721
Jokipiintie 230, 61280 JOKIPII

3 REKISTERIN NIMI

Fundu Oy:n tekninen verkkopalvelun käyttöön liittyvä henkilörekisteri.

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietoja voidaan käyttää:

 • Palveluiden tekniseen toteuttamiseen
 • Palveluiden käyttäjien analysointiin ja profilointiin
 • Fundu Oy:n markkinoinnin, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntamiseen
 • Kävijäseurannan toteuttamiseen

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on

 • rekisteröidyn antama suostumus;
 • sopimuksen täytäntöönpano;
 • lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot Fundun asiakkaista ja Fundun nettisivuilla vierailevien henkilöiden osalta:

 • selain
 • aikaleima
 • ip-osoite
 • kieli
 • sessionID
 • Google Analytics -tunniste

Järjestelmä yhdistää session ID:n käyttäjään.

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Fundu Oy:n verkkosivusto fundu.fi käyttää kävijäseurantaansa kolmannen osapuolen tarjoamia kävijöiden seuranta- ja analysointiohjelmia.

Fundu Oy käyttää Google Analytics -ohjelmaa, joka on Google Inc. –yhtiön omistama ja tarjoama palvelu. Lisätietoa Google Analytics -ohjelmasta saat osoitteessa http:/www.google.com/analytics/. Google Analytics –seurannan voi estää osoitteessa: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Ohjelma hyödyntää evästeitä, joiden avulla rekisteröidyn päätelaite tunnistetaan, kun palaat tai selailet fundu.fi-sivustoa.

Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin mutta voit mahdollisesti muuttaa selaimesi asetuksia ja myös poistaa evästeet koneeltasi. Tietyt palvelut voivat vaatia evästeiden hyväksymisen toimiakseen.

7 TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Palveluntarjoajat käyttävät keräämäänsä dataa omien käyttöehtojensa mukaisesti niissä määritettyihin tarkoituksiin.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita. Muutoin rekisterin henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille rekisterinpitäjän toimesta, paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

8 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, muutoin kuin rekisteröityjen tilastoinnin, analysoinnin, asiakkuuden, seurannan tai hallinnan toteuttamiseksi on tarpeellista ainoastaan sellaisille kolmansille osapuolille, jotka noudattavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia velvoitteita sekä tietosuoja- ja tietoturvatasoa.

9 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

10 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Henkilötietojesi käsittely tapahtuu henkilötietolainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä noudattaen.

11 OIKEUS TIETOJEN TARKASTAMISEEN JA OIKAISEMISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus- tai oikaisupyyntö voidaan myös tehdä toimittamalla pyyntö tietosuojavastaavalle.

12 OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

13 OIKEUS KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

14 OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

15 OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.