FUNDU.FI YLEISET EHDOT

YLEISET EHDOT (Voimassa 11.6.2018 asti)
NÄITÄ YLEISIÄ EHTOJA NOUDATETAAN Fundu Oy:N PALVELUSSA SEURAAVIEN OSAPUOLTEN KESKEN:
  1. Fundu Oy (y-tunnus 2576058-3) (Fundu Oy)
  2. Lainaa hakenut Suomessa rekisteröity osakeyhtiö / yritys, joka on Fundu Oy Oy:n tarjoamassa palvelussa www.fundu.fi hyväksynyt nämä ehdot (lainanhakija tai velallinen).
  3. Lainan antanut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on Fundu Oy:n tarjoamassa palvelussa www.fundu.fi hyväksynyt nämä ehdot (lainanantaja tai velkoja).
  4. Takaussitoumuksen antanut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on Fundu Oy Oy:n tarjoamassa palvelussa www.fundu.fi hyväksynyt nämä ehdot (takaaja)
  5. Ulkopuolinen palveluntarjoaja (”Ulkopuolinen palveluntarjoaja”) soveltuvin osin, joka käyttää Fundu Oy Oy:n teknologiaa.

(1) – (5) yhdessä osapuolet ja erikseen osapuoli sekä (2) – (5) käyttäjät ja erikseen käyttäjä.

TAUSTA JA TARKOITUS

Fundu Oy Oy ylläpitää lainarahan sähköistä markkinapaikkaa internet-osoitteessa www.fundu.fi. Palvelun kautta henkilöt voivat tehdä keskenään rahan lainaamista koskevia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Lainanhakijan ja lainanantajan oikeussuhde, velkasuhde, tulee voimaan sillä hetkellä, kun lainanantaja on hyväksynyt lainanhakijan lainahakemuksen, ja laina on vapautettu lainanhakijan käyttöön. Laina vapautetaan lainanhakijan käyttöön hakemusajan päätyttyä, kun lainanhakija on saanut myönteisen julkisen rahoituspäätöksen tietyn projektin kustannuksia varten. Fundu Oy Oy tarjoaa myös SaaS ja PaaS –perusteisia palveluja, kuten sähköistä osakeantiteknologiaa. Tässä sopimuksessa on määritelty osapuolten oikeussuhteisiin vaikuttavat ehdot.

1 MÄÄRITELMÄT

Asiakasvaratili tarkoittaa suomalaisessa rahoituslaitoksessa olevaa pankkitiliä, jonne käyttäjät siirtävät rahaa, ja jonka kautta suoritukset käyttäjien kesken kulkevat.

Avoinnaoloaika tarkoittaa ajanjaksoa, jolloin lainanantajalla on mahdollisuus hyväksyä lainanhakijan jättämä rahoitustarjous.

FunduTili tarkoittaa palvelussa olevaa laskennallista tiliä, jonka saldo kuvastaa käyttäjän oikeutta asiakasvaroihin.

Käyttäjä tarkoittaa palveluun rekisteröitynyttä henkilöä.

Lainanantaja tarkoittaa käyttäjää, joka on hyväksynyt lainahakemuksen kokonaan tai osittain.

Lainanhakija tarkoittaa käyttäjää, joka on jättänyt palveluun lainahakemuksen.

Lainahakemus tarkoittaa käyttäjän palveluun jättämää tarjousta lainan ehdoista.

Palvelu tarkoittaa tämän Sopimuksen mukaisia palveluja.

Takaaja tarkoittaa tiettyyn lainahakemukseen kohdistunutta takausta.

Takaus tarkoittaa sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja (takaaja) ottaa vastatakseen velkojalle toisen henkilön (velallisen) velvoitteista (päävelasta).

Velallinen tarkoittaa lainanhakijaa, jonka laina on aktivoitunut.

Velkoja tarkoittaa lainanantajaa.

Vastatili tarkoittaa käyttäjän palveluun ilmoittamaa pankkitiliä, jolle nostot FunduTililtä voidaan toteuttaa.

2 YLEISTÄ

2.1 Oikeustoimien tekeminen

Osapuoli, joka hyväksyy nämä ehdot, tiedostaa ja hyväksyy, että Palvelussa tehdään varallisuusoikeudellisia oikeustoimia sähköisellä hyväksymisellä. Palvelun käyttäjä on velvollinen huolellisesti perehtymään näihin Yleisiin ehtoihin sekä jokaisen Palvelussa tekemänsä oikeustoimen tai oikeustoimien ehdot, sekä mahdollisen Ulkopuolisen palveluntarjoajan ehdot.

2.2 Palvelun käytettävyys ja vastuu

Ellei muuta ole sovittu, kaikki sähköinen Palvelu laajimmassa mahdollisessa tulkinnallisessa merkityksessä tarjotaan aina sellaisena kuin se on (”as is”) ja silloin kun se on käytettävissä (”as available”). Fundu Oy Oy ei ole vastuussa Palvelun käytettävyyteen ja sisältöön liittyvistä asioista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisella tai törkeällä tuottamuksella.

3 FUNDUPLATFORMIIN LIITTYVÄT ERITYISEHDOT

3.1 www.fundu.fi -palvelun yleiskuvaus ja lainan nosto

Palvelussa lainanhakija jättää lainahakemuksen palveluun. Lainanantajat antavat lainavarauksia lainahakemukseen. Lainasumma vapautetaan lainanhakijan nostettavaksi hakemusajan päätyttyä FunduTililtä seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun lainanhakija on toimittanut jäljennöksen myönteisestä rahoituspäätöksestä (lainan aktivoituminen). Mikäli laina ei toteudu, lainavaraukset vapautuvat lainanantajien FunduTilille käytettäväksi.

3.2 Lainanantajan oikeudet ja tietoisuus riskistä

3.2.1 Lainanantajan oikeus saada suoritus

Lainanantajalla on oikeus saada Lainanhakijalta eräpäivänä lainahakemuksessa yksilöity pääoma korkoineen kohdan 5.4 mukaisesti. Suoritus siirretään lainanantajan FunduTilille käytettäväksi lainanhakijan FunduTililtä, mikäli lainanhakijalla on FunduTilillä riittävä määrä varoja siirrettäväksi. Korko on aina vuosikorko p/a, ellei muuta ole lainahakemuksessa ilmoitettu. Korko lasketaan seuraavalla kaavalla: lainan pääoma * korko * päiviä / (100 * 365).

3.2.2 Lainanantajan tietoisuus riskistä

Lainanantaja tiedostaa sijoitustoimintaan yleisesti sisältyvät riskit ja sen, että:

(a) sijoitukseen liittyy riski erityisesti lainanhakijan maksukyvystä ja että lainanantaja voi menettää lainan pääoman ja sille kertyneen koron osittain tai kokonaan.

(b) osakeyhtiön osakkeenomistajat tai vastuuhenkilöt eivät ilman takaussitoumusta vastaa henkilökohtaisesti osakeyhtiön velvoitteista.

(c) lainanantaja on velvollinen huolellisesti arvioimaan sijoituspäätökseen sisältyvät riskit.

(d) Fundu Oy Oy ei ota vastuuta lainanhakijoiden maksuhalusta tai –kyvystä, vaan toimii ainoastaan sähköisenä alustana, jonka kautta rahan lainaamista koskeva oikeustoimi voidaan tehdä.

3.2.3 Lainanantajan valtuutus neuvotella maksuajan pidennyksestä

Lainanantaja valtuuttaa Fundu Oy Oy:n sopimaan muutoksista lainan takaisinmaksuajankohtaan, jos

(a) Lainanhakija on osoittanut, että julkisen tuen projektille on myönnetty jatkoaikaa,

(b) Lainanhakija on osoittanut, että julkisen tuen projektin maksatushakemukselle on myönnetty jatkoaikaa,

(c) ja joka tapauksessa eräpäivää enintään kuudella (6) kuukaudella. Lainanantaja valtuuttaa Fundu Oy Oy:n siirtämään puolestaan saatava perintäyhtiön tai asianajotoimiston perittäväksi. Lainanantajalla on oikeus peruuttaa valtuutus ilmoittamalla tästä Fundu Oy Oy:lle. Lainanantaja sitoutuu olemaan ryhtymättä perintätoimenpiteisiin ennen ilmoituksen tekemistä. Lainanantajalle ei aiheudu perintätoimenpiteistä mitään kuluja. Lainanantaja valtuuttaa Fundu Oy Oy:n käyttämään lainanantajan puolesta puhevaltaa lainanhakijan insolvenssimenettelyssä (konkurssi tai yrityssaneeraus). Lainanantajalla on oikeus peruuttaa valtuutus ilmoittamalla tästä Fundu Oy Oy:lle, mutta sitoutuu olemaan ryhtymättä toimenpiteisiin ennen ilmoituksen tekemistä.

3.2.4 Kulut ja asiakasvarat

Fundu Oy Oy:llä on oikeus periä 1,00 euron palvelumaksu Käyttäjältä rahan nostoista FunduTililtä käyttäjän vastatilille. Asiakasvaratilillä oleville varoille ei makseta korkoa.

3.3 Lainanhakijan oikeudet ja velvollisuudet

3.3.1 Velvollisuus toimittaa rahoituspäätös ja rahoituspäätökseen liittyvä valtuutus

Lainanhakija sitoutuu toimittamaan saamansa rahoituspäätöksen Fundu Oy Oy:lle seitsemän (7) vuorokauden kuluttua päätöksen antamispäivästä lukien. Lainanhakija antaa Fundu Oy Oy:lle valtuutuksen saada tieto rahoituspäätöksestä salassapitosäännösten estämättä. Fundu Oy Oy sitoutuu pitämään rahoituspäätöksen sisällön salassa, mutta mikäli päätös on kielteinen, Fundu Oy Oy vapauttaa rahat lainanantajien FunduTilille. Haettua rahoitusta ei voi peruuttaa.

3.3.2 Velvollisuus noudattaa rahoituspäätöksen ehtoja

Lainanhakija sitoutuu toteuttamaan projektin rahoituspäätöksen ehtojen mukaan ja hakemaan projektikustannusten maksatusta viimeistään 45 vuorokauden kuluttua projektin päättymisen jälkeen.

3.3.3 Osittainen rahoituspäätös

Mikäli lainanhakija on hakenut palvelussa rahoitusta kaikkia projektikustannuksia varten, ja rahoitus myönnetään vain osittain, lainanhakijalla on oikeus rajoittaa lainasitoumustaan päätöksen mukaisesti ilmoittamalla tästä Fundu Oy Oy:lle seitsemän (7) vuorokauden kuluttua rahoituspäätöksen antopäivästä luettuna. Tällöin rahan lainaamista koskeva sopimus tulee voimaan ”first come – first served” periaatteella ja Fundu Oy Oy palauttaa rahat sellaisten lainanantajien FunduTileille 10 vuorokauden kuluessa lainanhakijan ilmoituksesta luettuna, joiden osalta lainasopimus ei tällaisessa tilanteessa tullut voimaan.

3.3.4 Lainan takaisinmaksu, korot ja kustannukset

Lainanhakija sitoutuu maksamaan lainan tai sen lyhennyksen takaisin lainahakemuksessa ilmoitettuna eräpäivänä sovittujen lainaehtojen mukaisesti, yhdessä lainalle laina-aikana kertyneen koron kanssa. Lainan takaisinmaksu, lainan korot ja mahdolliset kustannukset veloitetaan automaattisesti lainanhakijan FunduTililtä ja siirretään käytettäväksi lainanantajien FunduTilille. Lainanhakijalla on velvollisuus oma-aloitteisesti huolehtia siitä, että lainanhakijan asiakasvaratilillä on lainan eräpäivänä riittävä määrä rahavaroja lainan takaisinmaksuun korkoineen ja mahdollisine kustannuksineen. Mikäli lainanhakijan FunduTilillä ei ole riittävästi rahavaroja lainan takaisinmaksuhetkellä noudatetaan seuraavaa menettelyä:

(a) Lainanhakijan FunduTili voidaan jäädyttää, jolloin lainanhakija ei voi käyttää tiliä eikä palvelua.

(b) Fundu Oy on oikeutettu veloittamaan lainanhakijalta 2 % käsittelymaksun maksun kohteena olevasta pääomasta, kuitenkin minimissään 200,00 euroa.

(c) Lainanhakijan korkoa korotetaan seitsemän (7) päivän viivästyksen jälkeen eräpäivästä lukien viisi (5) prosenttiyksikköä.

(d) Mikäli suoritus on viivästynyt enemmän kuin kolmekymmentä (30) vuorokautta, saatava voidaan siirtää perintätoimiston perittäväksi.

3.3.5 Velvollisuus maksaa erikseen sovitut veloitukset

Fundu Oy Oy:llä on oikeus veloittaa lainanhakijalta lainasummasta maksuhetkellä lainanhakijan ja Fundu Oy Oy:n erikseen sopima palkkio sekä muut erikseen sovitut palkkiot lainanhakijan FunduTililtä. Mikäli lainanhakijan FunduTilillä ei ole veloituksen oikeuttavalla hetkellä riittävästi rahavaroja, on Fundu Oy Oy:llä oikeus laskuttaa lainanhakijaa erillisellä laskulla ja periä laskutuslisänä ja käsittelymaksuna 200,00 euroa sen lisäksi, mitä kohdassa 5.4 c) on todettu. Lainanhakija on lisäksi velvollinen korvaamaan Fundu Oy:lle ja Lainanantajille kaikki kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat lainan, korkojen ja maksujen perimisestä.

3.3.6 Eräpäivän muutokset

Fundu Oy Oy:llä on Lainanantajien puolesta valtuutus neuvotella eräpäivän siirroista seuraavissa tapauksissa:

(i) Lainanhakija on osoittanut, että julkisen tuen projektille on myönnetty jatkoaikaa,

(ii) Lainanhakija on osoittanut, että julkisen tuen projektin maksatushakemukselle on myönnetty jatkoaikaa,

(iii) ja joka tapauksessa eräpäivää enintään kuudella (6) kuukaudella. Mikäli eräpäivää siirretään, Fundu Oy Oy:llä on oikeus periä erillinen palkkio jokaisesta eräpäivän siirrosta, jonka määrä on 1,25 % lainatusta pääomasta, ellei muuta ole sovittu.

3.3.7 Velvollisuus antaa oikeat ja luotettavat tiedot

Lainanhakijalla on velvollisuus oma-aloitteisesti antaa lainanantajien sijoituspäätöksen kannalta riittävät, oikeat ja luotettavat tiedot.

3.3.8 Velvollisuus ilmoittaa maksukykyyn vaikuttavista seikoista

Lainanhakijalla on velvollisuus lainahakemuksen avoinnaoloaikana ja koko laina-aikana oma-aloitteisesti ilmoittaa Fundu Oy Oy:lle lainanhakijan taloudellisissa tai muissa olosuhteissa tapahtuneista muutoksista, joilla voi olla vähäistä suurempi vaikutus lainanantajien oikeusasemaan ja lainanhakijan maksukykyyn. Tämän velvollisuuden laiminlyönti katsotaan olennaiseksi sopimusrikkomukseksi.

3.3.9 Velvollisuus antaa tietoja pyynnöstä

Lainanhakijalla on lainahakemuksen avoinnaoloaikana ja koko laina-aikana annettava pyynnöstä Fundu Oy Oy:lle yksilöityjä tietoja sellaisista seikoista, joilla voi olla vaikutusta lainanhakijan kykyyn suoriutua maksuvelvoitteistaan sekä asioista, joita takaajilla on oikeus saada takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain (1999/361) nojalla. Lainanhakijan on annettava pyydetyt tiedot seitsemän (7) vuorokauden kuluttua pyynnön lähettämisestä lainanhakijan palveluun ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

3.3.10 Lainan eräännyttämisperusteet

Fundu Oy Oy:llä on oikeus lainanantajien puolesta eräännyttää laina, jos:

(a) lainanhakija on antanut lainahakemuksen yhteydessä tai sen jälkeen totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa Fundu Oy Oy:n päätökseen hyväksyä lainahakemus palveluun tai sijoittajien päätökseen myöntää laina, tai

(b) lainanhakija syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen, jollaisena pidetään muun ohella yli 30 vuorokauden maksuviivästystä,

(c) lainanhakija lopettaa liiketoimintansa, olennaisesti supistaa tai muuttaa sitä tai jos lainanhakija omistussuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia; tai

(d) lainanhakija asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan, todetaan maksukyvyttömäksi, hakee konkurssia tai selvitystilaa tai mikäli lainansaajalle haetaan tai on haettu yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaista saneerausmenettelyä / lainanhakija asetetaan konkurssiin.

3.3.11 Luottotietorekisterimerkintä

Fundu Oy Oy:llä on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä on oikeus rekisteröidä maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli lainanhakijan maksu on viivästynyt yli 30 vuorokautta eräpäivästä.

3.3.12 Oikeus saada tietoja

Lainanhakija antaa suostumuksensa, että Fundu Oy Oy saa pyynnöstä tietoa julkiselta rahoittajalta myös salassa pidettävästä tiedosta liittyen sellaisiin projekteihin, joihin lainanhakija on hakenut rahaa lainaksi.

3.4 Takaajan velvollisuudet ja oikeudet

3.4.1 Takaussitoumus

Takauksella tarkoitetaan sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja (takaaja) ottaa vastatakseen velkojalle toisen henkilön (velallisen) velvoitteista (päävelasta). Takaaja voi antaa takaussitoumuksen palvelussa. Takaussitoumuksen voi antaa euromääräisesti rajoitettuna. Tällöin takaaja vastaa päävelasta rajoitettuun euromäärään saakka. Jos ei lainakohtaisessa takaussitoumuksessa ole muuta sovittu, takaus on omavelkainen takaus, jonka mukaan takaaja vastaa päävelasta kuin omastaan. Takaus koskee myös korkoa ja muita liitännäiskustannuksia (mukaan lukien huomautuskulut, perintäkulut sekä mahdolliset liitännäiskulut kuten oikeudenkäyntikulut ja neuvonantajapalkkiot). Takauksen rahamääräinen yläraja on kuitenkin päävelka lisättynä 20 prosenttiyksiköllä.

3.4.2 Suorituksen vaatiminen takaajalta

Mikäli lainanhakija laiminlyö velan maksamisen, eikä ole 7 vuorokauden kuluttua eräpäivästä lukien tehnyt sopimuksenmukaista suoritusta, voidaan velka vaatia maksettavaksi takaajalta. Lainanantajat valtuuttavat Fundu Oy Oy:n tai tämän valtuuttaman tahon tekemään vaatimuksen ja ajamaan tarvittavan kanteen ulosottoperusteen saamiseksi. Vaatimuksen voi tehdä takaajaa vastaan, vaikka päävelallista ei olisi todettu varattomaksi.

3.4.3 Takaajan oikeus saada tietoja

Fundu Oy Oy:n on takauksen voimassa ollessa pyynnöstä ilmoitettava yksityistakaajalle sellaisista velallisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn vaikuttavista seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle. Tiedonantovelvollisuus koskee vain sellaisia seikkoja, jotka ovat Fundu Oy Oy:n tiedossa ja jotka voidaan ilmoittaa takaajalle ilman eri selvitystoimenpiteitä taikka jotka luotonantaja voi hankkia sen käytettävissä olevasta luottotietorekisteristä tai tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti velalliselta. Fundu Oy Oy:llä on oikeus saada takaajalta kohtuullinen korvaus tietojen luovuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

4 KÄYTTÄJIÄ KOSKEVAT YLEISET VELVOLLISUUDET

4.1 Salasana

Käyttäjä on velvollinen opettelemaan sanasalansa ulkoa ja olemaan paljastamatta salasanaa kolmannelle.

4.2 Yhteystiedot ja ilmoitukset

Käyttäjä on velvollinen muuttamaan tarvittaessa palveluun jättämiään yhteystietojaan. Kaikki ilmoitukset, jotka on tehty palveluun jätettyihin yhteystietoihin, katsotaan päteviksi.

4.3 Tietosuoja

Fundu Oy Oy:llä on oikeus tallentaa käyttäjien tietoja asiakasrekisteriin. Fundu Oy Oy:llä on oikeus käyttää tietoja asiakassuhteen hoitoon, ylläpitoon ja suoramarkkinointiin. Käyttäjällä on oikeus luovuttaa tietoja kolmannelle markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus kieltää suoramarkkinointi ja henkilötietojen luovutus ilmoittamalla tästä Fundu Oy Oy:lle.

5 MUUT SOPIMUSEHDOT

5.1 Referenssioikeus

Fundu Oy Oy:llä on oikeus käyttää markkinoinnissaan lainanhakijan nimeä ja tietoja. Tietoja voidaan käyttää esimerkiksi internetmainonnassa.

5.2 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Fundu Oy Oy:llä on oikeus luovuttaa omasta aloitteestaan transaktioita koskevia tietoja keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle, mikäli on syytä epäillä, että palvelua on käytetty terrorismin rahoittamiseen tai rahanpesuun.

5.3 Muutokset

Sopimusta voidaan muuttaa tai täydentää vain kirjallisesti, eikä Osapuoli voi vedota suullisesti tai hiljaisesti väitetyksi tapahtuneeseen Sopimuksen muutokseen tai täydennykseen. Sopimuksen muutokset palvelussa toteutetaan siten, että käyttäjän on hyväksyttävä sopimusmuutokset, mikäli hän haluaa jatkaa palvelun käyttöä.

5.4 Sopimuksen siirtäminen

Lainanantaja ei voi siirtää sopimusta tai sen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia ei saa siirtää ilman kaikkien lainanantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Lainanhakija ei ole oikeutettu siirtämään lainasopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle.

5.5 Sopimuksen irtisanominen Fundu Oy Oy:llä on oikeus irtisanoa tämä sopimus kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa irtisanomisilmoituksen antamisesta lukien. Irtisanomisaika lykkäytyy sitä aikaa vastaavasti, jolloin käyttäjällä on avoimia lainoja tai lainasitoumuksia. Käyttäjä ei kuitenkaan irtisanomisajan päättymisen jälkeen voi tehdä uusia sitoumuksia.

6 VASTUUNRAJOITUS

Fundu Oy Oy ei vastaa mistään välillisistä eikä epäsuorista vahingoista. Fundu Oy Oy:n vastuun kokonaismäärä on rajoitettu 200.000,00 euroon.

7 SOVELLETTAVA LAKI

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

8 ERIMIELISYYDET

Funduplatformiin liittyvät riita-asiat palvelun kautta lainaa ottaneiden yritysten osalta ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa. Mikäli lainanhakijan ja Fundu Oy Oy:n välisessä kahdenvälisessä sopimuksessa on sovittu riidanratkaisusta jotain muuta, sovelletaan kahdenvälistä sopimusta, ellei samaan riita-asiaan liity lainanantajaa ja/tai takaajaa. Mikäli velkojat hakevat lainan takaisinmaksun laiminlyöneeltä yhtiöltä kanneteitse varoja takaisin ulosottoperusteen saamiseksi, ovat velkojat vapautetut asettamasta oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa tarkoitettujen turvaamistoimien osalta ulosottokaaren 8 luvun 2 §:ssä tarkoitettua vakuutta. Fundu Oy Oy:n ja luonnollisen henkilön välinen riita-asia käsitellään luonnollisen henkilön kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Takaajaan kohdistuva riita-asia voidaan käsitellä myös takaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Ulkopuolisen palveluntarjoajan ja Fundu Oy Oy:n välinen riita-asia ratkaistaan keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä. Välimiehiä on yksi (1). Fundu Oy Oy on vapautettu asettamasta oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa tarkoitettujen turvaamistoimien osalta ulosottokaaren 8 luvun 2 §:ssä tarkoitettua vakuutta.

9 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Tämä sopimus tulee voimaan, kun käyttäjä on hyväksynyt ehdot palvelussa. Palvelu on toteutettu siten, ettei palvelussa lainan hakeminen, lainan antaminen tai takaussitoumuksen tekeminen ole mahdollista ilman tämän sopimuksen ehtojen hyväksymistä.