YLEISET EHDOT

Voimassa 29.6.2020 alkaen.

Fundu Oy (y-tunnus 2576058-3) (Fundu) välittää lainamuotoista joukkorahoitusta Internetissä toimivassa rahoitusalustassa osoitteessa www.fundu.fi (Palvelu). Fundu on rekisteröity joukkolainanhaltijoiden edustajista annetun lain nojalla Finanssivalvonnan ylläpitämään julkiseen rekisteriin. Palvelu on lainarahan sähköinen markkinapaikka, jossa henkilöt voivat tehdä keskenään rahan lainaamista koskevia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia ja tehdä Takaussitoumuksia.

Rekisteröitymällä Palveluun ja käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä yleiset ehdot.

Palvelun Käyttäjiä ovat:

(1) Suomessa rekisteröity osakeyhtiö tai muu oikeushenkilö, joka hakee lainaa Palvelun kautta (Lainanhakija tai Velallinen).

(2) Lainan antanut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (Lainanantaja tai Velkoja).

(3) Takaussitoumuksen tai muun vakuuden antanut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (Takaaja).

(4) Henkilö, joka käyttää Osakeantityökalua.

1 MÄÄRITELMÄT

Asiakasvaratili tarkoittaa Finanssivalvonnan rekisteriin merkityn, maksujenvälitystä harjoittavan oikeushenkilön suomalaisessa rahoituslaitoksessa olevaa pankkitiliä, jonne Käyttäjät siirtävät rahaa, ja jonka kautta suoritukset Käyttäjien kesken Fundun Palvelussa kulkevat. Asiakasvaratili ei ole maksuja välittävän oikeushenkilön omaisuutta, ja asiakasvarat ovat suojatut esimerkiksi konkurssiriskin varalta.

Avoinnaoloaika tarkoittaa ajanjaksoa, jolloin Lainanantajalla on mahdollisuus hyväksyä Lainanhakijan jättämä rahoitustarjous.

Fundu tarkoittaa Fundu Oy:tä.

FunduTili tarkoittaa Palvelussa olevaa laskennallista tiliä, jonka saldo kuvastaa Käyttäjän oikeutta Asiakasvaratilin saldoon.

Juniorrahoittaja tarkoittaa sellaista Lainanantajaa, joka antaa sijoitussitoumuksen juniorlainaan. Juniorlaina toteutetaan syndikoidusti Seniorrahoittajan kanssa.

Käyttäjä tarkoittaa Palveluun rekisteröitynyttä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, tai Lainanhakijaa tai Velallista, joka on hyväksynyt nämä yleiset ehdot.

Lainanantajatarkoittaa Käyttäjää, joka on hyväksynyt Velallisen antaman Lainasitoumuksen kokonaan tai osittain.

Lainanhakija tarkoittaa Käyttäjää, joka on jättänyt Palveluun Lainahakemuksen.

Lainahakemus tarkoittaa Lainasitoumuksen mukaista rahoitushakemusta, jonka Lainanhakija on hyväksynyt.

Lainasitoumus tarkoittaa Velallisen antamaa lainaa koskevaa sitoumusta taikka allekirjoittamaa lainasopimusta, jonka ehtoihin Velallinen on sitoutunut suhteessa niihin Velkojiin, jotka merkitsevät lainaa Palvelussa ja joka määrittää lainan ja muut velkasuhteen ehdot.

Omavelkainen takaus tarkoittaa Takausta, jonka mukaan Takaaja vastaa Päävelasta niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva Velallinen.

Osakeantityökalu tarkoittaa Palveluun liitettyä lisäosaa, jonka kautta voi tehdä merkinnän osakeyhtiön osakeantiin.

Palvelu tarkoittaa www.fundu.fi -sivustolla olevaa joukkorahoitusalustaa, jonka kautta Käyttäjät voivat tehdä keskenään rahan lainaamista koskevia sopimuksia.

Päävelka tarkoittaa toisen henkilön taikka oikeushenkilön (Velallisen) velvoitetta, josta Takaus on annettu.

Seniorrahoittaja tarkoittaa rahoituslaitosta tai muuta toimijaa, joka järjestää rahoituksen Lainanhakijalle syndikoidusti juniorlainarahoittajien kanssa. Seniorrahoittaja järjestää rahoituksen Velallisen seniorlainaan.

Sopimus tarkoittaa näitä Fundu Oy:n yleisiä ehtoja, jotka Käyttäjä hyväksyy Palveluun rekisteröityessään, uudet ehdot hyväksyessään tai Lainasitoumuksen hyväksyessään.

Takaaja tarkoittaa tiettyyn Lainahakemukseen Takauksen antanutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä.

Takaus tarkoittaa sitoumusta (Takaussitoumus), jolla sitoumuksen antaja (Takaaja) ottaa vastatakseen Velkojalle toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön (Velallisen) velvoitteista (päävelasta, sen koroista ja liitännäiskustannuksista).

Velallinen tarkoittaa Lainanhakijaa, joka on ottanut lainan Palvelusta ja jonka laina on aktivoitunut.

Velkoja tarkoittaa Lainanantajaa.

Vastatili tarkoittaa käyttäjän Palveluun ilmoittamaa pankkitiliä, jolle nostot FunduTililtä voidaan toteuttaa.

Yksityistakaaja tarkoittaa Takauksen antanutta luonnollista henkilöä, ei kuitenkaan henkilöä, joka Takauksen antaessaan on Velallisena olevan yhteisön tai säätiön taikka sen emoyhteisön toimitusjohtaja, hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsen, vastuunalainen yhtiömies tai yhteisön perustaja taikka jolla on suoraan tai välillisesti vähintään kolmasosa osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta taikka vastaava omistus- tai määräämisvalta muussa yhteisössä.

2 SOPIMUKSEN TEKEMINEN JA ASIAKASVARAT

Palvelussa velkasuhde muodostuu suoraan Velkojan ja Velallisen välillä. Velallisen Lainahakemus on Käyttäjien nähtävänä Palvelussa. Lainanantajat antavat Palvelussa sijoitussitoumuksia Avoinnaoloaikana, ja sitoumusta vastaava rahasumma pidätetään toistaiseksi Velkojan FunduTililtä.

Velkasuhde muodostuu, kun rahoituskierros on tullut täyteen, tai rahoituskierroksen Avoinnaoloaika on päättynyt.

Lainasumma vapautetaan Fundun toimesta eli aktivoidaan Lainanhakijan nostettavaksi aina välittömästi, kun lainattava pääoma on saatu kokonaisuudessaan kerättyä Lainanantajilta, vaikka rahoituskierros ei olisikaan ajallisesti päättynyt, mutta kuitenkin viimeistään lainakierroksen päättymistä seuraavana päivänä, riippumatta siitä onko lainarahoituskierroksen tavoitetta saatu kokonaisuudessaan kerättyä Lainanantajilta, ellei Lainasitoumuksessa toisin sovita. Lainasummasta pidätetään Fundun palkkio lainan aktivoinnin yhteydessä.

Fundulla on oikeus oman vapaan harkintansa mukaan milloin tahansa keskeyttää lainarahoituskierros, jolloin sijoitetut varat palautetaan Lainanantajien FunduTileille. Mikäli Fundu antaa suostumuksensa, voidaan lainarahoituskierros keskeyttää myös Lainanhakijan pyynnöstä.

Mikäli Lainanhakijan Lainasitoumus poikkeaa ehdoiltaan näistä yleisistä ehdoista, sovelletaan aina ensisijaisesti Lainasitoumuksen ehtoja.

3 LAINANANTAJAN OIKEUDET JA TIETOISUUS RISKISTÄ

3.1 Lainanantajan oikeus saada suoritus

Lainanantajalla on oikeus saada Velalliselta eräpäivänä Lainasitoumuksessa yksilöity pääoma korkoineen kohdan 4.4 mukaisesti.

Velallisen tekemä suoritus siirretään Velallisen FunduTililtä Lainanantajan FunduTilille käytettäväksi.

Korko on aina vuosikorko, ellei muuta ole Lainasitoumuksessa ilmoitettu. Korko lasketaan seuraavalla kaavalla: lainan pääoma * korko * päiviä / (100 * 365). Sopimuskorkoon lisätään viitekorko, mikäli Lainanhakijan Lainasitoumuksessa on näin mainittu.

3.2 Lainanantajan tietoisuus riskistä

Lainanantaja nämä Palvelun ehdot hyväksyessään vahvistaa tiedostavansa rahan lainaamiseen liittyvät riskit ja sen, että:

(a) lainanantoon liittyy riski erityisesti Velallisen maksukyvystä ja että Lainanantaja voi menettää lainan pääoman ja sille kertyneen koron osittain tai kokonaan,
(b) osakeyhtiön osakkeenomistajat tai vastuuhenkilöt eivät ilman Takaussitoumusta vastaa henkilökohtaisesti osakeyhtiön velvoitteista,
(c) lainan mahdollinen Takaaja ei välttämättä pysty maksamaan takausvastuuta kokonaan tai osittainkaan,
(d) Lainanantaja on velvollinen huolellisesti arvioimaan rahoitukseen sisältyvät riskit,
(e) hajauttamalla sijoituksia voi pienentää riskiä, ja että
(f) Fundu ei ota mitään suoraa tai välillistä vastuuta Velallisen tai Takaajan maksukyvystä.

3.3 Valtuutus neuvotella maksuajan pidennyksestä sekä valtuutus saatavien perintätoimiin

Fundulla on oikeus toimia Velkojien lukuun siten kuin joukkolainanhaltijoiden edustajista annetusta laista todetaan. Toissijaisesti Fundun edustamisoikeus perustuu Lainanantajan nämä yleiset ehdot hyväksyessään antamaan valtuutukseen.

Sen lisäksi, mitä edellä sanotussa laissa on todettu, Fundulla on oikeus harkintansa mukaan sopia muutoksista Velallisen takaisinmaksuohjelmaan.

Lainanantaja valtuuttaa Fundun siirtämään erääntyneen saatavan kaikkine oikeuksineen Fundulle tai Fundun nimeämälle kolmannelle osapuolelle perittäväksi tai muuten. Perinnän onnistuessa kokonaan tai osittain Fundu vastaa siitä, että perityt saatavat suoritetaan takaisin Lainanantajille perintäkulujen pidättämisen jälkeen.

Saatavan (velkakirjan) siirto perittäväksi tehdään ilmoituksenvaraisesti siten, että Fundu ilmoittaa Lainanantajalle saatavan siirrosta perintään. Erillistä saatavan perittäväksi siirron hyväksymistä ei edellytetä Lainanantajalta.

Fundu tai Fundun nimeämä kolmas osapuoli voi hakea kantajana suoritustuomion Velallista ja/tai Takaajaa vastaan oikeusteitse. Mikäli Velallinen ja/tai Takaaja ei suorita sitä mitä tuomiossa on määrätty, Fundu tai Fundun nimeämä kolmas osapuoli voi siirtää lainvoimaisen tuomion ulosottoon. Suorituksen saatuaan Fundu tai Fundun nimeämä kolmas osapuoli tilittää saatavat Lainanantajille siinä suhteessa kuin Lainanantajat lainapääomaan ovat sijoittaneet vähennettynä perintäkuluilla.

Fundu tai Fundun määräämä kolmas osapuoli voi vapaan ja laajan harkintansa mukaan lopettaa perintätoimien jatkamisen, esimerkiksi mikäli Fundu tai Fundun määräämä kolmas osapuoli katsoo, että Velalliselta tai Takaajalta ei saada perityksi saatavia (esim. ulosoton antama varattomuustodistus). Fundu ilmoittaa perintätoimien lopettamisesta Lainanantajille, jonka jälkeen jokainen Lainanantaja vastaa saataviensa perinnästä itsenäisesti harkintansa mukaan. Fundulla on myös oikeus myydä erääntynyt saatava.

3.4 Palkkiot ja asiakasvarat

Fundulla on oikeus periä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen palvelumaksu Käyttäjältä FunduTililtä.

Asiakasvaratilillä oleville varoille ei makseta korkoa.

4 LAINANHAKIJAN JA VELALLISEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

4.1 Velvollisuus antaa oikeat ja luotettavat tiedot

Velallisella on velvollisuus oma-aloitteisesti antaa Velkojien sijoituspäätöksen kannalta riittävät, oikeat ja luotettavat tiedot. Mikäli Velallinen on antanut virheellistä tietoa tai jättänyt antamatta sellaista tietoa, jolla objektiivisesti arvioituna olisi ollut vähäistä suurempaa vaikutusta riskienarviointiin, vastaa Velallisen Lainasitoumukseen nimen kirjoittanut edustaja Velallisen velasta kuin omastaan.

4.2 Velvollisuus ilmoittaa maksukykyyn vaikuttavista seikoista

Velallisella on velvollisuus lainahakemuksen avoinnaoloaikana ja koko laina-aikana oma-aloitteisesti ilmoittaa Fundulle Velallisen taloudellisissa tai muissa olosuhteissa tapahtuneista muutoksista, joilla voi olla vähäistä suurempi vaikutus Velkojien oikeusasemaan ja Velallisen maksukykyyn.

Tämän velvollisuuden laiminlyönti katsotaan olennaiseksi sopimusrikkomukseksi, jonka nojalla laina voidaan eräännyttää kokonaisuudessaan.

4.3 Velvollisuus antaa tietoja pyynnöstä

Velallisen on lainahakemuksen avoinnaoloaikana ja koko laina-aikana annettava pyynnöstä Fundulle yksilöityjä tietoja sellaisista seikoista, joilla voi olla vaikutusta Velallisen kykyyn suoriutua maksuvelvoitteistaan sekä asioista, joista takaajilla on oikeus saada takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain (361/1999) nojalla.

Velallisen on annettava pyydetyt tiedot seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun pyyntö on lähetetty Velallisen palveluun ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Velallisen on pyynnöstä annettava suostumus taloushallinnon järjestelmätoimittajalle ja/tai kirjanpitotoimistolle Velallista koskevan talousinformaation luovuttamisesta Fundun käyttöön.

4.4 Lainan takaisinmaksu, korot ja kustannukset

Lainanhakija sitoutuu täyttämään oikea-aikaisesti kaikki Lainasitoumuksessa ja/tai Lainahakemuksessa määritellyt velvoitteet kuten maksamaan lainan takaisin eräpäivänä yhdessä lainalle laina-aikana kertyneen koron kanssa.

Velallisen on kaikissa tilanteissa oma-aloitteisesti huolehdittava siitä, että Velallisen FunduTilillä on lainan eräpäivänä riittävä summa lainan takaisinmaksuerää ja mahdollisia kustannuksia varten, eivätkä mahdollinen paperi- tai sähköisen laskun saapumattomuus, pankkiliikenteen viiveet taikka eräpäivän sijoittuminen viikonloppuun tai arkipyhään ole perusteita olla huolehtimatta riittävästä FunduTilin saldosta lainan eräpäivänä.

Lainan takaisinmaksu, lainan korot ja mahdolliset kustannukset veloitetaan automaattisesti Lainanhakijan FunduTililtä ja siirretään käytettäväksi Lainanantajien FunduTileille. Velallisen suoritus katsotaan maksetuksi sinä päivänä, jona se on kirjautunut Velallisen FunduTilille.

Sopimuskorko voi koostua korkoprosentista taikka korkomarginaalista sekä viitekorosta. Viitekoron ollessa negatiivinen, lainoihin sovelletaan kuitenkin aina vähintään nollan prosentin viitekorkoa.

Mikäli Velallisen FunduTilillä ei ole riittävästi rahavaroja lainan takaisinmaksuhetkellä, noudatetaan seuraavaa menettelyä:

(a) Velallisen FunduTili voidaan jäädyttää, jolloin Velallinen ei voi käyttää tiliä eikä Palvelua.
(b) Velallisen on suoritettava maksuaikataulun tai eräpäivän mukaisesti erääntyneelle saatavalle taikka eräännytetylle saatavalle Lainasitoumuksen mukaista viivästyskorkoa seitsemän (7) päivän viivästyksen jälkeen eräpäivästä lukien. Viivästyskorko ei vaikuta lainan sopimuskoron kertymiseen. Viivästykseen lasketaan mukaan eräpäivä eli esimerkiksi lainan eräpäivän ollessa kuukauden 1. päivä, on varojen oltava Lainanhakijan FunduTilillä viimeistään kuukauden 7. päivänä tai viivästyskorko alkaa juosta eräpäivästä lukien. Eräännytetyn lainapääoman suorituksen eräpäiväksi katsotaan eräännyttämisilmoituksen päivämäärä.
(c) Mikäli suoritus on viivästynyt enemmän kuin neljätoista (14) vuorokautta, tai Velallinen syyllistyy toistuviin vähäisempiin maksuviivästyksiin, Fundu voi eräännyttää koko jäljellä olevan lainapääoman Lainanantajien puolesta välittömästi kokonaan maksettavaksi.

Mikäli Lainasitoumuksessa ei ole muuta mainittu, Velallinen voi maksaa koko jäljellä olevan lainapääoman kokonaisuudessaan takaisin ennen lainan maksun viimeistä eräpäivää, jolloin korko määräytyy todelliselta laina-ajalta. Lainaan ei ole mahdollista tehdä osittaisia lisälyhennyksiä ilman Fundun suostumusta. Fundu veloittaa Velalliselta hinnaston mukaisen palkkion maksuohjelman muutoksista.

4.5 Lainan eräännyttäminen

Fundulla on oikeus eräännyttää laina, jos:

(a) Velallinen on antanut lainahakemuksen yhteydessä tai sen jälkeen totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vähäistä merkittävämmin vaikuttaa Fundun päätökseen hyväksyä lainahakemus palveluun tai Velkojien päätökseen myöntää laina, tai
(b) Velallinen syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen, jollaisena pidetään muun ohella yli 14 vuorokauden maksuviivästystä yksittäisenkin maksuerän osalta, tai lainanhakija syyllistyy toistuviin vähäisempiin maksuviivästyksiin, tai

(c) Velallinen lopettaa liiketoimintansa, olennaisesti supistaa tai muuttaa sitä tai jos Velallisen omistussuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia; tai

(d) Velallinen asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan, todetaan maksukyvyttömäksi, hakee konkurssia tai selvitystilaa tai mikäli Velalliselle haetaan tai on haettu yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaista saneerausmenettelyä / Velallisen saneerausmenettely aloitetaan.

Mikäli Velallisella on useampi kuin yksi Palvelun kautta rahoitettu laina, Fundulla tai Fundun määräämällä kolmannella osapuolella on oikeus Lainanantajien puolesta eräännyttää ja siirtää oikeudelliseen perintään kaikki muutkin Velallisen lainat siinä tapauksessa, että lainan eräännyttämisperusteet täyttyvät Velallisen yhdenkin lainan osalta.

4.6 Luottorekisterimerkintä

Fundulla tai Fundun määräämällä kolmannella osapuolella on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä on oikeus rekisteröidä maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli Velallisen maksu on viivästynyt yli 14 vuorokautta eräpäivästä.

4.7 Oikeus saada tietoja

Velallinen antaa suostumuksensa, että Fundu saa pyynnöstä tietoa julkiselta rahoittajalta myös salassa pidettävästä tiedosta liittyen sellaisiin projekteihin, joihin Velallinen on hakenut rahaa lainaksi.

Velallinen on pyynnöstä velvollinen toimittamaan Fundulle ajantasaisia kirjanpitoajoja tai muuta informaatiota, jonka hankkimista voidaan perustella Velallisen maksukyvyn arvioimiseksi.

5 TAKAAJAN VELVOLLISUUDET JA OIKEUDET

5.1 Takaussitoumus

Takauksella tarkoitetaan sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja (Takaaja) ottaa vastatakseen Velkojalle toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön (Velallisen) velvoitteista (Päävelasta, sen koroista ja liitännäiskustannuksista).

Takaaja voi antaa Takaussitoumuksen Palvelussa. Takaussitoumuksen voi antaa euromääräisesti rajoitettuna. Tällöin Takaaja vastaa Päävelasta rajoitettuun euromäärään saakka. Jos ei lainakohtaisessa Takaussitoumuksessa ole muuta sovittu, Takaus on Omavelkainen Takaus, jonka mukaan Takaaja vastaa Päävelasta kuin omastaan. Takaus koskee myös korkoa ja muita liitännäiskustannuksia (mukaan lukien huomautuskulut, perintäkulut sekä mahdolliset liitännäiskulut kuten oikeudenkäyntikulut ja neuvonantajapalkkiot).

Takaaja tiedostaa, että oikeushenkilöiden taloudellisten vastuiden takaamiseen liittyy huomattavia riskejä.

5.2 Suorituksen vaatiminen takaajalta

Mikäli Velallinen laiminlyö velan maksamisen, eikä ole 14 vuorokauden kuluttua eräpäivästä lukien tehnyt Lainasitoumuksen mukaista suoritusta, voidaan koko velka (pääomat ja korot lyhennysohjelman mukaan) vaatia maksettavaksi Takaajalta. Lainanantajat valtuuttavat Fundun tai Fundun määräämän kolmannen osapuolen tekemään vaatimuksen.

Fundulla on oikeus siirtää Takauksesta johtuva saatava Fundun määräämälle kolmannelle osapuolelle joko kokonaan tai perinnän ajaksi.

5.3 Takaajan oikeus saada tietoja

Takaajalla on pyynnöstä oikeus saada Fundulta Päävelkaa koskevia tietoja.

Fundun on Takauksen voimassa ollessa pyynnöstä ilmoitettava yksityistakaajalle sellaisista Velallisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn vaikuttavista seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä Takaajalle. Tiedonantovelvollisuus koskee vain sellaisia seikkoja, jotka ovat Fundun tiedossa ja jotka voidaan ilmoittaa Takaajalle ilman eri selvitystoimenpiteitä taikka jotka Fundu voi hankkia sen käytettävissä olevasta luottotietorekisteristä tai tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti Velalliselta. Fundulla on oikeus saada Takaajalta kohtuullinen korvaus tietojen luovuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

6 KÄYTTÄJIÄ KOSKEVAT YLEISET VELVOLLISUUDET

6.1 Salasana, yhteystiedot ja ilmoitukset

Käyttäjä on velvollinen säilyttämään salasanansa huolellisesti.

Käyttäjä on velvollinen pitämään Palveluun jättämänsä yhteystietonsa ajan tasalla. Kaikki ilmoitukset, jotka on tehty suoraan Palveluun taikka lähetetty käyttäjän Palveluun ilmoittamiin yhteystietoihin, katsotaan päteviksi.

Toimitettaessa ilmoitus Käyttäjälle hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen samana arkipäivänä ilmoituksen lähettämisestä. Toimitettaessa ilmoitus Käyttäjälle Palveluun katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen, kun ilmoitus on lähetetty Palveluun.

6.2 Tietosuoja

Fundulla on oikeus tallentaa Käyttäjien tietoja asiakasrekisteriin. Fundulla on oikeus käyttää tietoja asiakassuhteen hoitoon, ylläpitoon ja suoramarkkinointiin, sekä luovuttaa tietoja kolmannelle markkinointitarkoituksiin Suomessa sovellettavan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus kieltää suoramarkkinointi ja henkilötietojen luovutus ilmoittamalla tästä Fundulle.

7 MUUT SOPIMUSEHDOT

7.1 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Fundulla on oikeus luovuttaa omasta aloitteestaan käyttäjiä koskevia tietoja keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle lainsäädännössä edellytetyllä tavalla.

7.2 Muutokset

Sopimusta voidaan muuttaa tai täydentää vain kirjallisesti, eikä osapuoli voi vedota suullisesti tai hiljaisesti väitetyksi tapahtuneeseen Sopimuksen muutokseen tai täydennykseen.

Sopimuksen muutokset Palvelussa toteutetaan siten, että Käyttäjän on hyväksyttävä sopimusmuutokset, mikäli hän haluaa jatkaa Palvelun käyttöä.

7.3 Joukkolainanhaltijoiden edustaja-asema

Fundu toimii joukkolainanhaltijoiden edustajasta annetun lain mukaisena edustajana.

7.4 Velkakirjan siirtäminen

Fundun välittämät velkakirjat ovat vain rajoitetusti siirtokelpoisia, eli kysymyksessä eivät ole rahoitusvälineet.

Yksittäisen velkakirjan voi siirtää vain Fundun sähköisessä järjestelmässä, mikäli sellainen toiminnallisuus on Palvelussa käytössä. Velkakirjan voi myös siirtää perintää varten, johon Lainanantaja on antanut tällä sopimuksella (kohdan 3.3 mukaisesti) valtuutuksen ja siirto-oikeuden. Fundulla on myös valtuus myydä erääntynyt saatava. Fundulla on lisäksi valtuus antaa Velallisen puolesta oikeus saatavan siirtämiseen.

7.5 Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjät eivät voi siirtää Sopimusta kolmannelle. Fundulla on oikeus siirtää tämä Sopimus ilman toisen sopijapuolen tai muiden sopijapuolien suostumusta kolmannelle osapuolelle esimerkiksi liiketoimintakaupan yhteydessä tai muutoin.

7.6 Sopimuksen irtisanominen

Fundulla on oikeus irtisanoa tämä Sopimus kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa irtisanomisilmoituksen antamisesta lukien. Irtisanomisaika lykkäytyy sitä aikaa vastaavasti, jolloin Käyttäjällä on avoimia lainoja tai Lainasitoumuksia. Käyttäjä ei kuitenkaan irtisanomisajan päättymisen jälkeen voi tehdä uusia sitoumuksia.

7.7 Fundun toiminnan päättyminen

Mikäli Fundun toiminta jostain syystä päättyy tai liiketoiminta loppuu, uusia lainamerkintöjä ei voi enää tehdä, ja kaikki voimassaolevien lainojen takaisinmaksut ohjataan tietojärjestelmässä kulkevaksi suoraan Lainanantajan pankkitilille.

8 VASTUUNRAJOITUS

Fundu ei vastaa mistään välillisistä eikä epäsuorista vahingoista. Fundu ei ole myöskään vastuussa toimista tai laiminlyönneistä tai vahingoista, jollei niitä ole aiheutettu törkeällä huolimattomuudella tai tahallisesti.

Fundun tämän sopimuksen mukaiset tehtävät ovat luonteeltaan hallinnollisia ja mekaanisia eikä Fundulla ole vastuuta Lainanantajien edustamisesta, etujen valvonnasta, tiedottamisesta, neuvonannosta tai muusta seikasta. Mikäli Fundu toimii velkakirjojen tai niiden mukaisten saatavien osalta perintätoimissa, uudelleenjärjestelyjä koskevissa neuvotteluissa tai muutoin joko suoraan tai epäsuorasti Lainanantajien lukuun ja/tai puolesta, Lainanantajat tiedostavat ja hyväksyvät että Fundu toimii todennäköisesti usean samassa tai eri asemassa olevan velkojan osalta ja tekee tästä johtuen (tämän sopimuksen sen salliessa) harkintansa mukaan päätöksiä parhaan käsityksensä mukaan (joko suoraan tai välillisesti) Lainanantajien etujen mukaisesti. Tästä syystä ja Fundun tehtävän hallinnollisesta luonteesta johtuen Fundulla ei ole vastuuta mistään vahingoista, jotka aiheutuvat mainituista toimista, jollei Fundun katsota toimineen törkeän huolimattomasti tai tahallisesti. Fundulla ei myöskään ole vastuuta mistään vahingoista, jos se valtuuttaa kolmannen osapuolen hoitamaan saatavien perintää, jos tällaisen kolmannen osapuolen toiminta aiheuttaa vahinkoa Lainanantajille.

Fundun vastuun kokonaismäärä on rajoitettu kaikissa tapauksissa 50.000,00 euroon.

Lainanantajia suhteessa Velalliseen tai mahdolliseen Seniorrahoittajaan edustaa Fundu. Fundun tehtävät ovat luonteeltaan tavanomaisia yksinomaan mekaanisia ja hallinnollisia (kuten yhteydenpito Velalliseen sekä juniorlainan mukaisten maksusuoritusten kerääminen Juniorrahoittajien puolesta) eikä Fundulla ole velvollisuutta (i) toimia Juniorrahoittajien neuvonantajana, (ii) epäillä Velallisen toimittamia tietoja tai (iii) monitoroida Velallista. Fundulla on velvollisuus toimittaa Velalliselta saamansa tiedot Juniorrahoittajille pyynnöstä. Lainanjärjestäjän rooli ei estä Fundua harjoittamasta muuta liiketoimintaa Velallisen kanssa. Lainanjärjestäjän oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia Lainasopimuksen kohtia voidaan muuttaa vain Fundun suostumuksella.

9 SOVELLETTAVA LAKI

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

Funduun sovelletaan joukkolainanhaltijoiden edustajasta annetun lain määräyksiä. Nämä yleiset ehdot muodostavat lain tarkoittaman edustussopimuksen. Mikäli yleiset ehdot ja lain määräykset ovat keskenään ristiriitaiset, sovelletaan yleisiä ehtoja.

10 OSAKEANTITYÖKALU

Yhtiö, joka käyttää Osakeantityökalua hyväksyy erilliset Osakeantia koskevat ehdot. Käyttäjä hyväksyy Osakeantityökalua koskevat erityiset ehdot tekemällä merkinnän.

11 ERIMIELISYYDET

Velkasuhteeseen liittyvät kaikki riita-asiat ratkaistaan Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa myös Takaajan osalta ja koskien myös tilanteita, joissa saatava on siirretty kolmannelle perintää varten.

12 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Tämä Sopimus tulee voimaan, kun Käyttäjä on hyväksynyt ehdot Palvelussa. Palvelu on toteutettu siten, ettei Palvelussa lainan hakeminen, lainan antaminen tai Takaussitoumuksen tekeminen ole mahdollista ilman näiden ehtojen hyväksymistä.